CALL OF DUTY: MOBILE – WARUNKI SPRZEDAŻY OBOWIĄZUJĄCE W SKLEPIE INTERNETOWYM
Download:

Data ostatniej aktualizacji: 10 stycznia 2024 r.

KLIKAJĄC „KUP TERAZ”, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA PRZECZYTANIE I ZROZUMIENIE WARUNKÓW SPRZEDAŻY OBOWIĄZUJĄCYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM (NINIEJSZE „WARUNKI”), JAK RÓWNIEŻ WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO CALL OF DUTY: MOBILE („WARUNKI KORZYSTANIA”) ORAZ POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI , KTÓRE ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WŁĄCZONE DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZEZ ODNIESIENIE, I WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ ICH POSTANOWIENIAMI. O ile kontekst nie wymaga inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą używane, ale niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie określone w Warunkach korzystania.

POZA TYM UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE PRODUKTY CYFROWE DOSTĘPNE W OFICJALNYM SKLEPIE INTERNETOWYM CALL OF DUTY: MOBILE („SKLEP INTERNETOWY”) SĄ SPRZEDAWANE UŻYTKOWNIKOWI PRZEZ SPÓŁKĘ CODA PAYMENTS, ZAŚ NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ UMOWĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SPÓŁKĄ CODA PAYMENTS. NINIEJSZE WARUNKI ZAWIERAJĄ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I INNE PRAWNIE WIĄŻĄCE WARUNKI UMOWNE. KLAUZULE TE MAJĄ WPŁYW NA PRAWA I ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI, DLATEGO PRZED KLIKNIĘCIEM PRZYCISKU „KUP TERAZ” LUB ZAAKCEPTOWANIEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW W INNY SPOSÓB NALEŻY SIĘ Z NIMI DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ.UŻYTKOWNIK NIE MOŻE ZAMAWIAĆ ANI UZYSKIWAĆ PRODUKTÓW LUB USŁUG ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, JEŚLI (A) NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, (B) NIE SKOŃCZYŁ CO NAJMNIEJ (i) 18 LAT ALBO (ii) NIE OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚCI WARUNKUJĄCEJ ZAWARCIE Z NAMI WIĄŻĄCEJ UMOWY, LUB (C) NIE MOŻE UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ JEGO ZAWARTOŚCI TUDZIEŻ KORZYSTAĆ ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, NASZYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

Niniejsze Warunki złożone z Części I (Warunki ogólne) i Części II (Warunki dodatkowe) stanowią integralną część Warunków korzystania, które mają zastosowanie do korzystania ze Sklepu internetowego. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym należy również dokładnie zapoznać się z obowiązującą w naszej spółce Polityką ochrony prywatności.

CZĘŚĆ I WARUNKI OGÓLNE

1. Brak wartości pieniężnej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że Produkt cyfrowy nie ma wartości pieniężnej i może być używany wyłącznie w grze wideo „Call of Duty: Mobile” („Gra”) opublikowanej przez Activision. Produkty cyfrowe nie mogą być przekazywane innej osobie, wymieniane na waluty fiducjarne ani środki pieniężne czy przetargowe.

2. Warunki sprzedaży

W odniesieniu do zakupów użytkownik potwierdza, że: (i) kupuje Produkt cyfrowy na własny i osobisty użytek, (ii) nie ma prawa wypożyczać, oddawać w użytek, sprzedawać, redystrybuować ani sublicencjować Produktu cyfrowego nabytego w Sklepie internetowym oraz (iii) zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, zasad, regulacji, warunków i ograniczeń nakładanych przez Coda Payments lub Activision w odniesieniu do zakupu i korzystania z Produktu cyfrowego. 

3. Opis i dostawa produktów

Dokładamy wszelkich starań, aby opisy produktów w Sklepie internetowym były jak najbardziej dokładne. Niemniej w prawnie dopuszczalnym zakresie nie gwarantujemy, że opisy produktów są kompletne i dokładne.

Nie opracowujemy ani nie publikujemy Produktów cyfrowych oferowanych w Sklepie internetowym. Ich wydawcą jest spółka Activision. W związku z tym korzystanie z Produktów cyfrowych podlega Licencji na oprogramowanie i Umowie o świadczenie usług mających zastosowanie do Gry. Dokumenty te znajdują się tutaj. Za dostarczenie Produktu cyfrowego użytkownikowi wyłączną odpowiedzialność ponosi Activision.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może „zakupić” Produkt cyfrowy oferowany w Sklepie internetowym, ale nie staje się jego właścicielem ani nie posiada żadnych praw własności intelektualnej do Produktu cyfrowego pozyskanego w Sklepie internetowym. Użytkownik nabywa natomiast ograniczone prawa dostępu do Produktu cyfrowego i może korzystać z niego wyłącznie na własny użytek. Użytkownik nie może dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, demontować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych Produktu cyfrowego .

4. Ceny i warunki płatności

Wszystkie ceny, zniżki i promocje oferowane w Sklepie internetowym mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

Dokonanie zakupu w Sklepie internetowym wymaga posiadania aktualnego i kwalifikującego się konta telefonicznego u jednego ze współpracujących z nami operatorów sieci komórkowej albo aktualnego narzędzia płatniczego wydanego lub uznawanego przez naszych partnerów płatniczych.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z wybranych narzędzi płatniczych w związku z zakupami w Sklepie internetowym, a spółka Coda Payments nie odpowiada wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za nieautoryzowane korzystanie z narzędzi płatniczych użytkownika.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) podane informacje dotyczące płatności są prawdziwe, poprawne i kompletne, (ii) posiada należyte umocowania do korzystania z wybranego instrumentu płatniczego przy zakupie, (iii) będzie regulował wymagane opłaty zgodne z podanymi cenami, z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących podatków, opłat celnych, opłat za wymianę walut, opłat za przetwarzanie danych i powiązanych opłat (w stosownych przypadkach).

W przypadku korzystania z przelewu bankowego wszelkie dane bankowe podane przez użytkownika będą gromadzone bezpośrednio przez naszych partnerów płatniczych. Coda Payments nie gromadzi, nie przechowuje ani nie przetwarza danych konta bankowego użytkownika. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania przez nas innych danych płatniczych, które użytkownik może podać w trakcie dokonywania zakupu, należy zapoznać się z naszą Polityką ochrony prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdej transakcji z dowolnego powodu, a także do ustalania limitów dotyczących rodzajów lub kwot transakcji.

5. Spory i błędy

Spory: w przypadku nieotrzymania Produktu cyfrowego, podejrzenia omyłkowego obciążenia lub problemów związanych z płatnością prosimy o kontakt

Przy składaniu skargi lub w trakcie postępowania wyjaśniającego Nie wolno składać fałszywych ani wprowadzających w błąd oświadczeń. Spółka Coda Payments zobowiązuje się analizować wszelkie zgłaszane spory i dokładać uzasadnionych starań na rzecz ich rozwiązania. Niemniej ostateczne rozwiązanie sporu leży w wyłącznej gestii spółki Coda Payments.

W razie jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących Call of Duty: Mobile lub korzystania z produktu cyfrowego w związku z Call of Duty: Mobile prosimy o kontakt się ze spółką Activision tutaj.

Postępowanie w przypadku błędów: w ramach procesu rozstrzygania sporów lub niezależnie od niego spółka Coda Payments może stwierdzić, że popełniono błąd. W przypadku, gdy spółka Coda Payments uzna, że doszło do błędnego lub nadmiernego obciążenia użytkownika, zasili jego konto odpowiednią kwotą lub dokona zwrotu środków celem naprawy błędu. W przypadku, gdy uznamy, że użytkownik nie został obciążony, mimo że powinien, albo został obciążony zbyt niską kwotą, możemy pobrać od użytkownika płatność celem naprawy błędu.

Zwrot środków: użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że wszelkie zakupy realizowane w Sklepie internetowym są ostateczne i nie podlegają anulowaniu. Nie przewiduje się akceptacji zwrotów ani refundacji poniesionych kosztów, o ile nie zostało to wyraźne określone w niniejszych Warunkach. W przypadku zwrotu środków po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie sporu lub błędu na instrument płatniczy użytkownika wpłynie odpowiednia kwota zgodnie z warunkami i ramami czasowymi ustalonymi przez bank użytkownika lub dostawcę usług płatniczych.

6. Pozostałe kwestie

Ograniczenie odpowiedzialności. BEZ USZCZERBKU DLA WARUNKÓW KORZYSTANIA, W PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE SPÓŁKA ACTIVISION, JEJ PODMIOTY MACIERZYSTE, ZALEŻNE, STOWARZYSZONE ORAZ CZŁONKOWIE ICH KADRY KIEROWNICZEJ, DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB INNI PRZEDSTAWICIELE („STRONY ACTIVISION”) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD OSOBOWYCH ANI ŻADNYCH SZKÓD UBOCZNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH LUB WYNIKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, UTRATY DANYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, ANI ŻADNYCH INNYCH SZKÓD LUB STRAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU INTERNETOWEGO LUB PRODUKTÓW CYFROWYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI TAKIEGO KORZYSTANIA, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWA, DELIKT LUB INNA), NAWET JEŚLI KTÓRAKOLWIEK ZE STRON ACTIVISION ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEDMIOTOWYCH SZKÓD. W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH NIE ZEZWALA SIĘ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD OSOBOWYCH ALBO SZKÓD UBOCZNYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC RZECZONE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ACTIVISION WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD (Z WYŁĄCZENIEM PRZYPADKÓW REGULOWANYCH NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA W ZWIĄZKU ZE SZKODAMI NA OSOBIE) ZWIĄZANA Z NINIEJSZĄ UMOWĄ NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ RZECZYWISTEJ CENY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA PRODUKT CYFROWY. POWYŻSZE OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄ RÓWNIEŻ WTEDY, GDY WSKAZANY WYŻEJ ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNIA SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU.

Zwolnienie z odpowiedzialności i zrzeczenie się praw. W najszerszym prawnie dozwolonym zakresie użytkownik zgadza się zwolnić strony Activision z wszelkiej odpowiedzialności oraz zrzec się wszelkich podstaw powództwa związanego z ewentualnymi roszczeniami, kosztami, urazami, stratami lub odszkodowaniami związanymi ze Sklepem internetowym i Produktami cyfrowymi, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), gwarancji lub innej teorii prawnej. Użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się prawa do pozwania stron Activision oraz ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego lub w drodze innego zadośćuczynienia na mocy zasad słuszności w związku ze Sklepem internetowym i Produktami cyfrowymi.

Rozdzielność postanowień umowy. Bez uszczerbku dla Warunków korzystania, w przypadku, gdy jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostaną uznane za niezgodne z prawem, sprzeczne z prawem lub w inny sposób nieważne, pozostała część lub części Warunków zostaną uznane za rozdzielne i nie będą na nie wpływać przedmiotowe ustalenia, zaś prawa i obowiązki stron będą interpretowane i egzekwowane tak, jakby niniejsze Warunki nie zawierały części ani postanowień uznanych za niezgodne z prawem lub nieważne.

Część II: DODATKOWE WARUNKI KRAJOWE


Unia Europejska (UE)/Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)/Szwajcaria/Wielka Brytania


7. Zakres stosowania.

O ile nie określono inaczej, jeśli użytkownik mieszka lub znajduje się na terytorium UE/EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, niniejsze postanowienia („Postanowienia dot. UE”) regulują zakup Produktu cyfrowego i należy je interpretować jako dodatek do Części I (Warunki ogólne) powyżej. W przypadku sprzeczności między Postanowieniami dot. UE a Częścią I (Warunki ogólne) lub Warunkami korzystania znaczenie nadrzędne mają te pierwsze.


8. Dostawca Produktu cyfrowego

Użytkownik rozumie i zgadza się, że Produkty cyfrowe sprzedaje spółka Coda Netherlands Holdings B.V., z siedzibą przy Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4. piętro, 1077XX Amsterdam, NIP 862518866 („Coda Netherlands”), zaś Warunki zostały zawarte i uzgodnione między Użytkownikiem a Coda Netherlands. Z Coda Netherlands można skontaktować się, korzystając z poczty elektronicznej pod adresem support.eu@codapayments.com.


9. Ceny

Wszystkie ceny oferowane w Sklepie internetowym zawierają VAT według obowiązującej stawki oraz inne podatki i dodatkowe opłaty.


10. Zgodność

Spółka Coda Netherlands gwarantuje, że Produkt cyfrowy jest zgodny ze specyfikacjami określonymi na odpowiedniej stronie Sklepu internetowego, z uzasadnionymi wymaganiami dotyczącymi niezawodności lub użyteczności oraz z obowiązującymi przepisami prawa będącymi w mocy w dniu dokonania transakcji zakupu. Spółka Coda Netherlands nie odpowiada za wady ani niezgodności wykryte po nabyciu lub aktywacji Produktu cyfrowego, zgodnie z powyższym opisem. 


11. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

Na mocy przepisów UE/EOG lub Wielkiej Brytanii użytkownik ma ustawowe prawo do odstąpienia od niektórych umów w odniesieniu do zakupu Produktu cyfrowego. Więcej informacji na temat zakresu przysługujących praw ustawowych oraz sposobu ich realizacji można znaleźć na tej stronie.


12. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki (oraz Warunki korzystania włączone do nich przez odniesienie) podlegają prawu Holandii i zgodnie z nim winny być interpretowane, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Dokładamy wszelkich starań na rzecz polubownego rozwiązywania sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Warunków (w tym odnośnie do kwestii dotyczących ich istnienia, ważności i rozwiązania), jednak jeśli nie przynoszą one zamierzonego skutku przedmiotowe spory będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Amsterdamie po przeprowadzonym w języku angielskim postępowaniu przed Izbą Międzynarodowych Spraw Handlowych („Sąd Handlowy Holandii lub Sąd Rejonowy NCC”), z wyłączeniem jurysdykcji jakichkolwiek innych sądów. Powództwo w sprawie wdrożenia środków tymczasowych, w tym środków ochronnych, dopuszczalne na mocy prawa niderlandzkiego, może zostać wniesione do sądu NCC w postępowaniu uproszczonym (CSP) w języku angielskim. Wszelkie odwołania od orzeczeń NCC lub CSP należy składać na ręce Izby Międzynarodowych Spraw Handlowych przy Sądzie Apelacyjnym w Amsterdamie („Apelacyjny Sąd Handlowy Holandii lub NCCA”). Obowiązuje regulamin NCC.

Obowiązujące przepisy nakładają na nas obowiązek udostępnienia łącza do internetowej platformy rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej, dostępnej na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Jednak spółka Coda Netherlands nie jest zobowiązana do uczestnictwa (ani nie wyraża takiej woli) w procedurach rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową. 


13. Wiążący i wykonalny charakter porozumienia

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsze Warunki stanowią wiążącą i wykonalną umowę pomiędzy użytkownikiem a Coda Netherlands, zaś prawa i obowiązki określone w niniejszych Warunkach obowiązują w relacji między użytkownikiem a Coda Netherlands po wyrażeniu zgody przez użytkownika.


Język. Użytkownik może uzyskać dostęp do kopii Warunków, Warunków korzystania (w tym do Postanowień dot. EU dla danego kraju) zarówno w języku angielskim, jak i w odpowiednim języku lokalnym wskazanym poniżej.  


Angielskim:

Warunki korzystania

Warunki


Proszę zapoznać się z Informacją prawną.

Speak to our experts

Monetize your game, app, or website with Coda
Our publisher partnerships team is available to discuss Codapay, Codashop, and xShop.
Get in touch ->
Add your payment method to Codashop
Our channel partnerships team is available to speak with payment method providers.
Be a partner ->
Get help with a Codashop transaction
Our friendly support team is available to help Codashoppers with any questions.
Get support now ->