Powiadomienie o ochronie prywatności dotyczące sklepu internetowego

Powiadomienie o ochronie prywatności dotyczące sklepu internetowego

Data wejścia w życie: 20 października 2023 r.

Deutschland: Hier können Sie die Datenschutzrichtlinie auf Deutsch lesen.

España: Lea la Política de privacidad en español aquí.

France: Lisez la Politique de confidentialité en français ici.

Italia: Leggere l’Informativa sulla privacy in italiano qui.

Nederland: Lees hier het Privacybeleid in het Nederlands.

Polska: Polityka ochrony prywatności w języku polskim jest dostępna tutaj.

Svenska: Läs villkoren på svenska här.

1. Zakres i zastosowanie Powiadomienia

1.1. Spółka Coda Netherlands Holdings B.V. („Coda Netherlands”) i jej podmioty stowarzyszone, w tym spółka Coda Payments Pte. Ltd. („Coda Singapore”) (łącznie: „Coda”, „spółka Coda”, „my”, „nam”, „nasz” itd.) szanują prawo do prywatności użytkowników i rozumieją, jak ważna jest ochrona wszelkich przekazywanych nam informacji. Coda pozyskuje dane osobowe użytkowników tylko wtedy, gdy jest to konieczne i wymagane w kontaktach z użytkownikiem. W związku z powyższym przyjęliśmy niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności („Powiadomienie”). W niniejszym Powiadomieniu określone zostały nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania, przechowywania i usuwania danych osobowych użytkowników w związku ze świadczeniem usług („Usługi w Sklepie internetowym”). Ma ono zastosowanie wobec osób zamieszkałych lub przebywających w Unii Europejskiej/EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W przypadku sprzeczności między niniejszym Powiadomieniem a inną polityką ochrony prywatności w naszym Sklepie internetowym, znaczenie nadrzędne w zakresie rozstrzygnięcia sporu ma niniejsze Powiadomienie.

1.2. Akceptacja niniejszego Powiadomienia oznacza zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie, przechowywanie lub usuwanie danych osobowych użytkownika w sposób opisany w niniejszym Powiadomieniu.

1.3. „Dane osobowe” oznaczają dane osobowe użytkownika – niezależnie od tego, czy są prawdziwe, czy też nie – które pozwalają na ustalenie jego tożsamości – same w sobie lub w połączeniu z innymi informacjami, do których mamy lub prawdopodobnie mamy dostęp. Gromadzone i przetwarzane przez nas Dane osobowe mogą obejmować:

(a) imię i nazwisko,

(b) adres e-mail,

(c) numer telefonu komórkowego (lub MSISDN),

(d) powiązanie z Wydawcą lub adres IP,

(e) pliki cookie lub dane statystyczne/analityczne, takie jak sposób korzystania przez użytkownika z przeglądarki internetowej – w stopniu, w jakim użytkownika można zidentyfikować za pomocą tych elementów,

(f) dokumentację, która może pomóc nam zweryfikować informacje podane przez użytkownika – np. dowód tożsamości, 

(g) łącza do mediów społecznościowych użytkowników lub ich profile publiczne, tudzież wszelkie dane osobowe, które są w nich widoczne i mogą zostać nam przekazane w toku obsługi klienta,

(h) pozostałe dane osobowe przekazywane przez użytkownika w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

1.4. Gromadzimy i przetwarzamy Dane osobowe użytkowników, aby umożliwić im zakup towarów cyfrowych oferowanych na [wstawić łącze do witryny internetowej] („Sklep internetowy”).

1.5. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian do niniejszego Powiadomienia. Wszelkie zmiany będą udostępniane i publikowane w Sklepie internetowym. Wchodzą w życie w dniu określonym powyżej. Można określić, czy zmiana miała miejsce, odnosząc się do daty ostatniej aktualizacji niniejszego Powiadomienia, podanej powyżej. O wszelkich istotnych zmianach powiadamiamy, zamieszczając – w wyraźny sposób – stosowne powiadomienie przed wejściem zmian w życie albo wysyłając bezpośrednio powiadomienie pocztą elektroniczną. Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszego Powiadomienia w celu zapoznania się z najnowszą wersją. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawadalsze korzystanie przez użytkownika ze Sklepu internetowego po wprowadzeniu zmiany stanowi jej potwierdzenie i akceptację.

2. Gromadzenie danych osobowych

2.1. Dane osobowe użytkowników są gromadzone w związku z korzystaniem z Usług Sklepu internetowego i komunikacją z nami. W takich przypadkach użytkownik może przekazać nam swoje Dane osobowe bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych podmiotów stowarzyszonych i zależnych, kanałów płatności lub firmy Activision Publishing, Inc. („Wydawca”) – na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika na rzecz tych osób trzecich.

2.2. Można też przekazywać nam Dane osobowe innymi metodami, takimi jak: 

(a) w odpowiedzi na naszą komunikację, 

(b) za pośrednictwem mediów społecznościowych lub forów internetowych, 

(c) poprzez udział w ofercie, programie lub promocji,

(d) rejestracja w naszym newsletterze lub

(e) logowanie się w Usługach Sklepu internetowego za pomocą loginu społecznościowego lub danych uwierzytelniających z platformy zewnętrznej (na przykład Facebook, Gmail). Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik zgodził się udostępniać za pośrednictwem witryny mediów społecznościowych lub platformy podmiotu zewnętrznego.

2.3. Gromadzimy również informacje o transakcjach – np. kwota zakupu, data zakupu, informacje dot. treści cyfrowych, towarów lub usług nabywanych przez użytkownika („Dane transakcyjne”) w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów i wywiązania się z umownego zobowiązania do zapewnienia użytkownikom dostępu do Usług Sklepu internetowego lub naszego Sklepu internetowego. W większości przypadków są to informacje, których nie uznaje się za Dane osobowe, gdyż nie można na ich podstawie określić tożsamości użytkownika. Niemniej w stopniu, w jakim tożsamość użytkownika może zostać ustalona na podstawie Danych transakcyjnych, dane te uznaje się za Dane osobowe zgodnie z punktem 1.3 i przetwarza się je jako Dane osobowe zgodnie z niniejszym Powiadomieniem. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie przez nas Danych transakcyjnych w związku z korzystaniem z Usług Sklepu internetowego lub Sklepu internetowego.

2.4. Informacje, które przekazuje nam użytkownik, muszą być dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do żądania dokumentacji w celu weryfikacji pozyskanych informacji.

3. Przechowywanie Danych osobowych użytkowników

Dane osobowe użytkowników przechowujemy na serwerach AWS we Frankfurcie, w Niemczech. Należy jednak pamiętać, że w związku z obsługą zamówień i zapewnieniem wsparcia klienta niektóre Dane osobowe są przekazywane do Singapuru i innych krajów przez podmioty przetwarzające (szczegółowe informacje znajdują się w punktach 8 i 10).

4. Podstawa prawna przetwarzania

4.1. Przetwarzamy Dane osobowe tylko wtedy, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

(a) użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,

(b) nasz prawnie uzasadniony interes lub prawnie uzasadniony interes osoby trzeciej, który uzasadnia przetwarzanie danych osobowych,

(c) realizacja umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a nami wymaga przetwarzania przez nas danych osobowych lub

(d) jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zobowiązań prawnych i regulacyjnych, które wymagają przetwarzania danych osobowych.

4.2. Poniżej przedstawiamy tabelę, która pomaga zrozumieć podstawy prawne gromadzenia Danych osobowych:

Punkt Kategorie danych osobowych Podstawa prawna
Podpunkty (a), (b) i (c) punktu 1.3 imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego (lub MSISDN) użytkownika - zobowiązanie umowne
- prawnie uzasadniony interes
- zgoda
- obowiązek prawny
Podpunkt (d) punktu 1.3 powiązanie z Wydawcą lub adres IP zobowiązanie umowne
Podpunkt (e) punktu 1.3 pliki cookie lub dane statystyczne/analityczne takie jak sposób korzystania przez użytkownika z przeglądarki internetowej – w stopniu, w jakim użytkownika można zidentyfikować za pomocą tych elementów - zgoda
- prawnie uzasadniony interes
Podpunkt (f) punktu 1.3 dokumentacja, która może pomóc nam zweryfikować informacje podane przez użytkownika – np. dowód tożsamości - zobowiązanie umowne
- prawnie uzasadniony interes
- obowiązek prawny
Podpunkt (g) punktu 1.3 łącza użytkowników do mediów społecznościowych lub ich profile publiczne, tudzież wszelkie dane osobowe, które są w nich widoczne i mogą zostać nam przekazane w toku obsługi klienta - zobowiązanie umowne
- prawnie uzasadniony interes

5. Wykorzystywanie i ujawnianie Danych osobowych

5.1. Dane osobowe użytkowników przetwarza się w następujących celach:

(a) przetwarzanie transakcji i dostarczanie treści,

(b) kampanie marketingowe i promocyjne oraz

(c) inne dozwolone zastosowania i ujawnienia.

5.2. Dostarczanie treści

5.2.1. Coda Netherlands świadczy usługi dystrybucji treści w UE/EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Codashop, sprzedając użytkownikom odpowiednie kody.

5.2.2. Coda – jako internetowy dystrybutor treści cyfrowych i dostawca powiązanych usług – wykorzystuje pozyskane od użytkowników Dane osobowe i udostępnia je osobom trzecim takim jak Zendesk, AWS, Google Analytics, Segment i Facebook („Podmioty przetwarzające”), w tym podmiotom stowarzyszonym Coda, kanałom płatności i Wydawcy – w celu świadczenia Usług Sklepu internetowego lub gdy jest to niezbędne do prowadzenia współpracy z użytkownikami.

5.2.3. Dane osobowe użytkowników przetwarza się w następujących celach:

(a) ułatwianie korzystania z Usług Sklepu internetowego,

(b) przetwarzanie i weryfikowanie transakcji online i płatności w Sklepie internetowym, 

(c) rozstrzyganie sporów związanych z transakcjami użytkowników, 

(d) przeciwdziałanie oszustwom,

(e) informowanie o produktach, usługach lub ofertach promocyjnych, które mogą zainteresować użytkownika, który zdecydował się na otrzymywanie tego typu wiadomości,

(f) egzekwowanie naszych praw umownych oraz 

(g) przekazywanie użytkownikom żądanych przez nich informacji.

5.2.4. W powyższych celach Coda Netherlands udostępnia Dane osobowe użytkowników następującym podmiotom:

(a) Wydawcy dostarczającemu treści spółce Coda, 

(b) kanałowi płatności wybranemu przez użytkownika jako metoda płatności oraz

(c) spółce Coda Singapore i Podmiotom przetwarzającym.

Użytkownicy mieszkający lub mający miejsce pobytu w Holandii, gdzie siedzibę ma spółka Coda Singapore, przyjmują do wiadomości, że Coda Netherlands pełni rolę administratora Danych osobowych, zaś Coda Netherlands – rolę podmiotu przetwarzającego działającego w imieniu Coda Singapore.

5.3. Kampanie marketingowe i promocyjne

5.3.1. Prowadzimy w wybranych okresach kampanie marketingowe, w ramach których nagradzamy użytkowników za aktywne zakupy w naszym Sklepie internetowym w danym państwie, odnośnie do konkretnego Wydawcy lub w innej kategorii. W tym celu, jeśli użytkownik wyraził zgodę, możemy analizować informacje transakcyjne bazujące na transakcjach zakupowych użytkownika i wykorzystywać jego Dane osobowe w celu nawiązania z nim kontaktu w sprawie oferowanych nagród w kampanii promocyjnej. Są to najczęściej darmowe kredyty Wydawcy lub Kanałów płatności, ewentualnie inny darmowy asortyment. Kampanie te prowadzi spółka Coda, a Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim w przedmiotowym zakresie. Użytkowników pragnących zrezygnować z otrzymywania nagród i prezentów w ramach promocji prosimy o kontakt.

5.3.2. Coda może prowadzić kampanie promocyjne wspólnie lub we współpracy z Wydawcą, Kanałami płatności lub innymi osobami trzecimi. Za zgodą użytkownika możemy wtedy udostępniać tym podmiotom imię i nazwisko, adres e-mail lub nr tel. użytkownika, aby umożliwić mu udział w kampanii. Użytkowników pragnących zrezygnować z uczestnictwa w połączonych promocjach prosimy o kontakt.

5.3.3. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych i promocyjnych, możemy wykorzystywać jego dane osobowe w celu powiadamiania go o kampaniach promocyjnych związanych z Usługami Sklepu internetowego lub w związku z Wydawcą, Kanałami płatności lub osobami trzecimi. Możemy tym podmiotom przekazać w tym celu imię i nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego użytkownika. Użytkowników pragnących zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych i promocyjnych lub niewyrażających zgody na ujawnianie ich Danych osobowych w tych celach prosimy o kontakt.

5.4. Inne dozwolone zastosowania i ujawnienia

5.4.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy wykorzystywać jego Dane osobowe w następujących celach:

(a) powiadamianie użytkownika o sprawach związanych z jego transakcjami, które mogą wymagać uwagi użytkownika,

(b) przetwarzanie żądań dotyczących usług, rozwiązywanie problemów i odpowiadanie na zapytania lub opinie zwrotne, które przekazuje użytkownik,

(c) przestrzeganie naszych wewnętrznych mechanizmów bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem,

(d) prowadzenie analiz statystycznych lub badań rynku i klientów, w tym ankiet mających na celu zapewnienie zadowolenia klientów. Należy pamiętać, że możemy udostępniać dane osobowe użytkowników naszym zewnętrznym usługodawcom w celach takich jak: 

(e) ulepszanie Usług Sklepu internetowego w dbałości o to, aby treści były prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla użytkownika i jego urządzenia,

(f) usprawnianie obsługi klienta oraz

(g) powiadamianie użytkowników o istotnych zmianach w niniejszym Powiadomieniu lub Warunkach – w razie konieczności.

5.4.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy ujawniać jego Dane osobowe podmiotom stowarzyszonym, Wydawcy, kanałom płatności lub innym podmiotom w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez obowiązujące prawo, takim jak organy państwowe, organy regulacyjne lub inne osoby, w następujących celach:

(a) w związku z negocjowaniem fuzji, sprzedażą akcji lub aktywów spółki, finansowaniem, przejęciem, zbyciem lub rozwiązaniem całości lub części naszego przedsiębiorstwa lub

(b) jeżeli uważamy, że ujawnienie danych jest konieczne ze względu na (i) zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem, regulacjami, pismami procesowymi lub żądaniami organów państwowych; (ii) pomoc w dochodzeniach lub postępowaniach oraz (ii) ochronę bezpieczeństwa lub integralności Usług Sklepu internetowego, naszej spółki lub któregokolwiek z naszych użytkowników lub przedstawicieli opinii publicznej przed szkodami lub działaniami niezgodnymi z prawem.

6. Decyzje i prawa użytkownika, wyjątki

6.1. Prawo użytkownika do informacji: Użytkownik potwierdza, że w niniejszym Powiadomieniu podano informacje na temat celów, ram prawnych i interesów odnośnie do przetwarzania Danych osobowych; informacje na temat odbiorców (bądź kategorii odbiorców) danych użytkownika, jak również informacje dotyczące przekazywania Danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Oprócz otrzymania tych informacji, mając na względzie zapewnienie uczciwego i przejrzystego przetwarzania Danych osobowych, użytkownik potwierdza także, że otrzymał informacje dodatkowe odnoszące się do okresu przechowywania jego Danych osobowych i do praw przysługujących użytkownikowi w tym zakresie oraz możliwości korzystania z nich. Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Dane osobowe w celach innych niż wskazane, wszelkie informacje na ten temat zostaną przekazane użytkownikowi.

6.2. Prawo użytkownika do usunięcia swych danych osobowych i do wycofania zgody: Użytkownik może zażądać usunięcia jego danych osobowych i wycofania zgody na ich przetwarzanie (jeśli odbywa się ono na podstawie zgody użytkownika). W takim przypadku prosimy o kontakt. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usunięcia Danych osobowych lub wycofania zgody w odniesieniu do któregokolwiek z wyżej wymienionych celów – w zależności od charakteru żądania użytkownika – możemy nie być w stanie kontynuować świadczenia Usług Sklepu internetowego czy też przetwarzać i realizować transakcji, które użytkownik chce wykonać w Sklepie internetowym. Poza tym skorzystanie z prawa do usunięcia Danych osobowych nie będzie możliwe, gdy przechowywanie ich jest warunkiem zachowania zgodności z przepisami prawa i regulacjami, a w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wycofanie zgody nie wpływa na poprzednie transakcje oparte o zgodę użytkownika wyrażoną przed wycofaniem – z zastrzeżeniem zobowiązań ustawowych i regulacyjnych, które nakazują nam zatrzymywanie danych.

6.3. Prawo użytkownika do dostępu do swoich Danych osobowych i ich sprostowania: Użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się z żądaniem dostępu do swych danych, ich aktualizację lub sprostowanie. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami. W zależności od charakteru żądania użytkownika możemy naliczyć uzasadnioną opłatę administracyjną, o której niezwłocznie poinformujemy.

6.4. Prawo użytkownika do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swych Danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy i regulacje. 

6.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go Danych osobowych, w tym kampaniom marketingowym i promocyjnym (jak wspomniano w punkcie 5.3 powyżej).

6.6. Prawo użytkownika do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia przekazanych Danych osobowych do osoby trzeciej, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany.

6.7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: W przypadku gdy skarga użytkownika nie zostanie przez nas odpowiednio rozpatrzona, użytkownik może zwrócić się do niderlandzkiego organu ochrony danych („niderlandzki OOD”). Niderlandzki OOD może udzielić dalszych informacji na temat praw użytkownika i naszych zobowiązań w odniesieniu do Danych osobowych użytkownika, a także rozpatrzyć wszelkie skargi dotyczące przetwarzania przez nas tychże danych. Dane kontaktowe niderlandzkiego organu ochrony danych można znaleźć tutaj.

Ze wszystkich praw wymienionych powyżej można skorzystać, kontaktując się z nami (zob. punkt 14 niniejszego Powiadomienia).

7. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników zatrzymywane są tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, i do momentu, w którym przestają być potrzebne do innych celów prawnych lub biznesowych. Następnie usuwamy Dane osobowe użytkowników w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do nich czy też ich przetwarzanie – np. poprzez trwałe usunięcie lub nieodwracalną anonimizację.

8. Podmioty przetwarzające

8.1. W celu przetwarzania zamówień, wypełniania zobowiązań umownych, zapewniania klientom wsparcia, przechowywania Danych osobowych, prowadzenia analityki danych współpracujemy z następującymi usługodawcami:

(a) Zendesk, Inc. („Zendesk”): Zendesk pomaga nam w zapewnianiu obsługi klienta/świadczenia usług na rzecz użytkowników. Z polityką ochrony prywatności Zendesk można zapoznać się tutaj,

(b) Amazon Web Services („AWS”): AWS pomaga nam w przechowywaniu Danych osobowych. Z polityką ochrony prywatności AWS można zapoznać się tutaj,

(c) Google Analytics by Google LLC. („Google Analytics”): Google Analytics pomaga nam w prowadzeniu analiz statystycznych/analizy danych. Z polityką ochrony prywatności Google Analytics można zapoznać się tutaj,

(d) Segment.io, Inc. („Segment”): Segment pomaga nam w prowadzeniu analiz statystycznych/analizy danych. Z polityką ochrony prywatności Segment można zapoznać się tutaj, oraz 

(e) Facebook, Inc. („Facebook”): Facebook pomaga nam w marketingu i znajdowaniu potencjalnych klientów na podstawie zgody użytkownika. Z polityką ochrony prywatności Facebook można zapoznać się tutaj.

Należy pamiętać, że te Podmioty przetwarzające mogą przekazywać Dane osobowe użytkowników do lokalizacji spoza EOG – zależnie od wdrażanych powiadomień o ochronie prywatności. W związku z tym zachęcamy użytkowników do zapoznania się z poszczególnymi politykami ochrony prywatności naszych partnerów.

9. Bezpieczeństwo

9.1. Spółka Coda dokłada wszelkich starań na rzecz ochrony Danych osobowych, które posiada lub kontroluje. Zabezpiecza je przed utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem, modyfikacją, nieuprawnionym dostępem czy ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Niestety, nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa transmisji danych przez Internet ani przechowywania ich w Internecie. Niemniej jednak wdrożyliśmy i stosujemy – optymalnie do naszych możliwości – administracyjne, organizacyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa z myślą o ochronie Danych osobowych użytkowników. Oto przykłady:

(a) dostęp do Danych osobowych tylko dla upoważnionego personelu i osób działających na zasadzie wiedzy koniecznej,

(b) wdrażanie rozwiązań technicznych celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji,

(c) ciągłe monitorowanie i przegląd środków ochrony Danych osobowych oraz

(d) inne środki bezpieczeństwa wymagane przez przepisy i regulacje obowiązujące w kraju, w którym znajduje się użytkownik.

10. Przekazywanie Danych osobowych za granicę

10.1. Ponieważ prowadzimy działalność międzynarodową, Dane osobowe użytkowników mogą być przechowywane i przetwarzane w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w którym prowadzimy działalność, w którym znajduje się nasz Wydawca lub Podmioty przetwarzające (więcej informacji na temat podmiotów przetwarzających znajduje się w punkcie 8). W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy udostępniać jego Dane osobowe odbiorcom znajdującym się poza EOG w celu świadczenia Usług Sklepu internetowego, przetwarzania i realizacji transakcji, które użytkownik chce przeprowadzić w Sklepie internetowym lub w innych celach określonych w niniejszym Powiadomieniu.

10.2. W takich okolicznościach podejmujemy kroki w celu zagwarantowania, że odbiorcy zagraniczni zlokalizowani poza EOG zapewnią standard ochrony przekazanych w ten sposób Danych osobowych, który jest porównywalny z ochroną wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE, jak również z lokalnych przepisów o ochronie danych obowiązujących w jurysdykcji użytkownika. Podejmujemy uzasadnione wysiłki na rzecz właściwej ochrony danych osobowych użytkowników – np. bazujemy na uznawanych mechanizmach adekwatności prawnej albo stosujemy standardowe klauzule umowne (tam, gdzie mają zastosowanie). Dane te są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z zapisami niniejszego Powiadomienia.

11. Gromadzenie danych statystycznych

11.1. Gromadzimy i pozwalamy gromadzić osobom trzecim (takim jak Facebook czy Google) informacje statystyczne dotyczące wykorzystywania przez użytkowników witryn internetowych oraz poczynań użytkowników w sieci w ramach interakcji z naszym Sklepem internetowym. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają na określenie tożsamości użytkownika. Obejmują: liczbę wizyt na stronach, daty i godziny uzyskania dostępu, typ przeglądarki itp. Informacje te są gromadzone w celu analizy i ewaluacji. Mają nam pomóc nam w ulepszaniu Sklepu internetowego i Usług Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie

11.2. Pliki cookie to pliki w przeglądarce internetowej użytkownika, które przechowują niewielkie ilości danych na komputerze użytkownika, gdy odwiedza on witrynę internetową. Pliki te pozwalają nam rozpoznać konkretne urządzenie lub przeglądarkę, dzięki czemu możemy personalizować i dostosowywać treści do preferencji użytkownika oraz usprawniać usługi i działanie Sklepu internetowego. Pliki cookie nie informują nas o tym, kim jest użytkownik, chyba że on sam przekaże nam informacje umożliwiające identyfikację. Użytkownik może zarządzać plikami cookie i usuwać je, wybierając określone opcje w przeglądarce. 

11.3. Dane statystyczne użytkownika mogą być udostępniane naszym partnerom zewnętrznym: (i) u których się reklamujemy, (ii) którzy pomagają nam w świadczeniu lub optymalizowaniu usług, (iii) którzy chcą prowadzić marketing swoich towarów lub usług interesujących użytkownika lub (iv) którzy chcą poprawić towary lub usługi przeznaczone do dostawy lub świadczenia na rzecz użytkownika.

12. Korzystanie przez osoby nieletnie

Usługi Sklepu internetowego i Sklep internetowy nie są kierowane do osób, które nie ukończyły 18. roku życia („osoby nieletnie”). Nie pozyskujemy od nich umyślnie żadnych Danych osobowych. W przypadku gdy dowiemy się, że nieumyślnie pozyskaliśmy Dane osobowe od osoby nieletniej, niezwłocznie je usuniemy. Jeśli użytkownik uważa, że możemy posiadać informacje pozyskane od osoby nieletniej bądź jej dotyczące, prosimy o kontakt.

 

13. Łącza do innych witryn internetowych

Nasz Sklep internetowy może zawierać łącza do innych witryn internetowych, którymi nie zarządzamy. Dlatego podczas odwiedzania tych witryn należy zapoznać się z odpowiednimi politykami ochrony prywatności, które mają zastosowanie do korzystania z nich. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, sposoby korzystania ani praktyki w zakresie prywatności rzeczonych witryn.

 

14. Kontakt z nami

14.1. Użytkowników pragnących skontaktować się z nami w sprawie dowolnego aspektu niniejszego Powiadomienia bądź danych osobowych – np. w sprawie wycofania zgody, rezygnacji z otrzymywania podarunków i nagród, rezygnacji z otrzymywania materiałów reklamowych i promocyjnych, prośby o dostęp do własnych danych osobowych, wniosku o aktualizację lub korektę własnych danych osobowych, tudzież korzystania z praw przysługujących na mocy niniejszego Powiadomienia lub stosownych przepisów w dziedzinie ochrony danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@codapayments.com.

14.2. W przypadku innych spraw prosimy o kontakt pod adresem support.eu@codapayments.com lub odwiedzenie naszego Centrum pomocy.

Speak to our experts

Monetize your game, app, or website with Coda
Our publisher partnerships team is available to discuss Codapay, Codashop, and xShop.
Get in touch ->
Add your payment method to Codashop
Our channel partnerships team is available to speak with payment method providers.
Be a partner ->
Get help with a Codashop transaction
Our friendly support team is available to help Codashoppers with any questions.
Get support now ->