Privacybeleid

Lees hier het Privacybeleid in het Engels.

Laatst bijgewerkt: 8 september 2021

1. Toepassingsgebied en toepassing van het beleid

1.1. Coda Netherlands Holdings B.V. (“Coda Netherlands”) en/of haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, waaronder haar moedermaatschappij Coda Payments Pte. Ltd. (“Coda Singapore”) (gezamenlijk aangeduid als “Coda” en “wij”, “ons” of “onze”) respecteren de privacyrechten van haar gebruikers en erkennen zonder voorbehoud het belang van de bescherming van alle informatie die u met ons deelt. Coda verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens van u wanneer dat voor ons noodzakelijk is of wanneer dat relevant is in het kader van onze betrekking met u. Om aan deze verplichting te voldoen, laten we ons door dit Privacybeleid (het “Beleid”) binden. In dit Beleid worden onze privacypraktijken uiteengezet met betrekking tot de verzameling, de verwerking, het gebruik, de openbaarmaking, de overdracht, de bewaring, de opslag en de verwijdering van uw Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in Artikel 1.3 in het onderstaande) wanneer we u onze diensten leveren (“Coda-diensten”) en is van toepassing op u indien u verblijft in of gevestigd bent in de Europese Unie/EER of het Verenigd Koninkrijk. In het geval van een conflict tussen dit Beleid en enig ander privacybeleid op ons Platform, heeft dit Beleid voorrang in de mate die nodig is om het conflict op te lossen.

1.2. Wanneer u dit Beleid aanvaardt, gaat u akkoord met de verzameling, de verwerking, het gebruik, de openbaarmaking, de overdracht, de bewaring, de opslag en de verwijdering van uw Persoonsgegevens op de manier die in dit Beleid wordt beschreven.

1.3. “Persoonsgegevens” verwijst naar uw persoonlijke informatie als natuurlijke persoon, waar of niet, waaruit u kunt worden geïdentificeerd, hetzij op zichzelf, hetzij in combinatie met andere informatie waartoe wij toegang hebben of waartoe wij waarschijnlijk toegang hebben. Voorbeelden van de Persoonsgegevens die we mogelijk verzamelen en verwerken zijn:

(a) Uw voornaam en achternaam;

(b) E-mailadres;

(c) Mobiel nummer (of MSISDN);

(d) Verkopersaffiliatie en/of IP-adres;

(e) Cookies en/of statistische/analytische gegevens, zoals uw surfgedrag, voor zover u uitgaande van deze gegevens geïdentificeerd kunt worden;

(f) Documentatie die ons erbij kan helpen om de juistheid van de door u verstrekte informatie te verifiëren, zoals een identiteitsbewijs;

(g) Uw sociale-media links of openbare profielen – en alle persoonlijke informatie die daarop zichtbaar kan zijn – die u mogelijk in het kader van klantenondersteuning aan ons verstrekt;

(h) Gegevens in uw curriculum vitae, die u mogelijk bij het solliciteren op vacatures aan ons verstrekt; en

(i) Alle andere persoonlijke informatie die u tijdens het gebruik van de Coda-diensten aan ons verstrekt.

1.4. De verzameling en verwerking van uw Persoonsgegevens stelt u in staat om aankopen bij ons te doen via het mobiele platform, de server of databasetoepassingen van Coda, of websites op Codapayments.com, Codapay.com en Codashop.com (het “Platform”).

1.5. Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op ons Platform beschikbaar gesteld en gepubliceerd en worden van kracht op de ingangsdatum die hierboven wordt vermeld. U kunt bepalen of er een dergelijke herziening heeft plaatsgevonden door de datum te raadplegen waarop dit Beleid voor het laatst is bijgewerkt zoals hierboven vermeld. Van wezenlijke wijzigingen brengen wij u op de hoogte door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks via e-mail een kennisgeving te sturen. We raden u aan dit Beleid regelmatig te raadplegen om van de meest recente versie op de hoogte te zijn. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, geldt de voortzetting van uw gebruik van de Coda-diensten na een wijziging als blijk van uw erkenning en aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

2. Verzameling van Persoonsgegevens

2.1. Wanneer u de Coda-diensten gebruikt of met ons communiceert, verzamelen wij uw Persoonsgegevens. In deze gevallen kunt u uw Persoonsgegevens rechtstreeks aan ons verstrekken, of deze kunnen met ons worden gedeeld door onze gelieerde ondernemingen, uw mobiele netwerkprovider of de relevante externe betalingskanaalprovider (‘Betalingskanalen’), of de uitgevers van digitale producten (‘Uitgevers’), op basis van uw toestemming aan deze derden.

2.2. U kunt er ook voor kiezen om Persoonsgegevens via andere methoden bij ons in te dienen, waaronder:

(a) in antwoord op communicaties onzerzijds;

(b) via sociale media of online forums;

(c) door deel te nemen aan een aanbieding, programma of promotie die/dat door ons wordt aangeboden;

(d) als u solliciteert op een vacature via de pagina “Vacatures” op www.codapayments.com of https://jobs.lever.co/codapayments;

(e) wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief; en/of

(f) wanneer u het formulier Partnerschappen en marketing invult op onze website www.codapayments.com.

2.3. We verzamelen ook transactiegegevens, zoals het aankoopbedrag, de aankoopdatum en informatie over de digitale inhoud, goederen en/of diensten die u koopt (“Transactiegegevens”), om onze legitieme belangen na te streven en om onze contractuele verplichting om u toegang te verlenen tot de Coda-diensten en/of ons Platform, na te leven. In de meeste gevallen worden deze niet als Persoonsgegevens beschouwd omdat uw identiteit er niet duidelijk uit zal blijken. Voor zover uw identiteit echter kan worden achterhaald op basis van de Transactiegegevens, zullen deze overeenkomstig Artikel 1.3 worden beschouwd als Persoonsgegevens en uit hoofde van dit Beleid als Persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt ermee in dat wij dergelijke Transactiegegevens van u verzamelen wanneer u de Coda-diensten en/of ons Platform gebruikt.

2.4. U moet ons informatie verstrekken die juist en niet misleidend is. In dit verband behouden wij ons het recht voor om te verzoeken om documentatie ter verificatie van de informatie die u ons verstrekt.

3. Opslag van uw Persoonsgegevens

Wij slaan uw Persoonsgegevens op AWS-servers in Frankfurt, Duitsland op. Houd er echter rekening mee dat om bestellingen te verwerken en klantenservice/-ondersteuning te bieden, bepaalde Persoonsgegevens door onze Verwerkers naar Singapore en andere landen worden overgedragen (zie Artikelen 8 en 10 voor gedetailleerde informatie).

4. Rechtsgrond van onze Verwerking

4.1. We verwerken Persoonsgegevens alleen indien ten minste een van de volgende situaties van toepassing is:

(a) U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens;

(b) Er is sprake van legitiem belang onzerzijds, of van de zijde van een derde, dat onze verwerking van de Persoonsgegevens rechtvaardigt;

(c) De uitvoering van een contract tussen u en ons verplicht ons tot verwerking van de Persoonsgegevens; en/of

(d) We zijn gehouden om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen, die de verwerking van de betreffende Persoonsgegevens vereisen.

4.2. We hebben hieronder een tabel uiteengezet om u erbij te helpen de rechtsgrond voor het verzamelen van ieder type Persoonsgegevens te begrijpen:

Artikel Categorieën van Persoonsgegevens Rechtsgrondslag
Leden (a), (b) en (c) van Artikel 1.3 Uw voornaam en achternaam; E-mailadres; en Mobiel nummer (of MSISDN) - Contractuele verplichting
- Legitiem belang
- Toestemming
- Wettelijke verplichting
Lid (d) van Artikel 1.3 verkopersaffiliatie en/of IP-adres Contractuele verplichting
Lid (e) van Artikel 1.3 Cookies en/of statistische/analytische gegevens, zoals uw surfgedrag, voor zover u uitgaande van deze gegevens geïdentificeerd kunt worden - Toestemming
- Legitiem belang
Lid (f) van Artikel 1.3 Documentatie die ons erbij kan helpen om de juistheid van de door u verstrekte informatie te verifiëren, zoals een identiteitsbewijs - Contractuele verplichting
- Legitiem belang
- Wettelijke verplichting
Lid (g) van Artikel 1.3 Uw sociale media-links of openbare profielen – en alle persoonlijke informatie die daarop zichtbaar kan zijn – die u mogelijk in het kader van klantenondersteuning aan ons verstrekt - Contractuele verplichting
- Legitiem belang
Lid (h) van Artikel 1.3 Gegevens in uw curriculum vitae, die u mogelijk bij het solliciteren op vacatures aan ons verstrekt - Contractuele verplichting
- Legitiem belang
- Wettelijke verplichting

5. Gebruik en openbaarmaking van Persoonsgegevens

5.1. Uw Persoonsgegevens moeten voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

(a) Transactieverwerking en levering van inhoud;

(b) Marketing- en promotiecampagnes; en

(c) Overige vormen van toegestaan gebruik en overige bekendmakingen.

5.2. Levering van inhoud

5.2.1. Coda Netherlands biedt via Codashop diensten aan op het gebied van de distributie van inhoud in de EU/EER en het Verenigd Koninkrijk en verkoopt de relevante codes aan u.

5.2.2. Als online distributeur van digitale inhoud en leverancier van gerelateerde diensten gebruikt en deelt Coda de Persoonsgegevens die van u zijn verkregen met derden zoals Zendesk, AWS, Google Analytics, Segment en Facebook (“Verwerkers”), inclusief onze gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, de Betaalkanalen en Uitgevers, met als doel u de Coda-diensten te leveren, of waar dat een noodzakelijk onderdeel is van het zakendoen met u.

5.2.3. Uw Persoonsgegevens mogen tevens voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

(a) Het faciliteren van uw gebruik van de Coda-diensten;

(b) Het verwerken en verifiëren van uw online transacties en betalingen op ons Platform;

(c) Het oplossen van geschillen met betrekking tot uw transactie;

(d) De beperking van fraude;

(e) Om u te informeren over producten, diensten of aanbiedingen die u interessant vindt, indien u ervoor hebt gekozen om dit soort communicatie te ontvangen;

(f) Het handhaven van onze contractuele rechten; en

(g) Het verstrekken van informatie waar u ons om hebt verzocht.

5.2.4. Voor de voorgaande doeleinden worden uw Persoonsgegevens tussen Coda Netherlands en de volgende partijen gedeeld:

(a) De Uitgever die de inhoud aan Coda verstrekt;

(b) Het Betalingskanaal dat u als betalingsmethode hebt geselecteerd; en

(c) Coda Singapore en Verwerkers.

Indien u woonachtig of gevestigd bent in Nederland, waar Coda Netherlands aanwezig is, begrijpt u dat Coda Netherlands als de verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens optreedt en dat Coda Singapore de verwerker is die de verwerking namens Coda Netherlands uitvoert.

5.3. Marketing- en promotiecampagnes

5.3.1. Van tijd tot tijd voeren we promotiecampagnes uit waarbij we onze gebruikers belonen voor het feit dat ze de meeste bestedingen doen op ons Platform in een bepaald land, bij een bepaalde uitgever of in andere uiteenlopende categorieën. Als u zich hiervoor aanmeldt, mogen we transactiegegevens die zijn verzameld uit uw aankooptransacties analyseren en uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen, met als doel aan u de prijzen uit te reiken die in het kader van dergelijke promotiecampagnes worden aangeboden, waarbij het doorgaans gaat om gratis Uitgevers- of Betaalkanaalkredieten of andere gratis geschenken. Deze promotiecampagnes worden uitgevoerd door Coda en uw Persoonsgegevens worden voor dergelijke doeleinden niet met derden gedeeld. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van geschenken en andere prijzen in het kader van promotie-evenementen, neem dan contact met ons op.

5.3.2. Coda voert promotiecampagnes mogelijk in samenwerking met Uitgevers, Betaalkanalen of andere derden uit. In dergelijke gevallen mogen we, als u zich aanmeldt, uw naam, e-mailadres en/of mobiele nummer met hen delen, zodat u aan deze campagnes kunt deelnemen. Als u zich wilt afmelden voor deelname aan deze gezamenlijke promoties, neem dan contact met ons op.

5.3.3. Als u ervoor kiest om marketing- en promotiecommunicatie te ontvangen, mogen we uw Persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over promotiecampagnes met betrekking tot een van de Coda-diensten of in verband met Uitgevers, Betaalkanalen of derden en mogen we uw naam, e-mailadres en/of mobiele nummer voor dit doel met hen delen. Als u zich wilt afmelden voor de ontvangst van marketing- en persoonlijke communicatie of de mededeling van uw Persoonsgegevens voor dit doel, neem dan contact met ons op.

5.4. Overige vormen van toegestaan gebruik en overige bekendmakingen

5.4.1. U aanvaardt dat we uw Persoonsgegevens ook voor de volgende doeleinden mogen gebruiken:

(a) Het onderhouden en beveiligen van gebruikersaccounts die u mogelijk bij Coda hebt;

(b) U op de hoogte stellen van zaken met betrekking tot uw account of uw transacties die mogelijk uw aandacht vereisen;

(c) Het verwerken van serviceverzoeken, het oplossen van zorgenkwesties en het reageren op vragen of feedback die u mogelijk aan ons doorgeeft;

(d) Het beheren of naleven van onze interne beveiligings- of risicobeheermechanismen;

(e) Het uitvoeren van statistische analyses of markt- en klantonderzoek, inclusief enquêtes om de klanttevredenheid te waarborgen. Voor deze doeleinden kunnen we je persoonsgegevens delen met onze externe dienstverleners;

(f) Het verbeteren van Coda-diensten om ervoor te zorgen dat inhoud op de voor u en voor uw apparaat meest effectieve manier wordt aangeboden;

(g) Het verbeteren van uw ervaringen met onze klantenservice; en

(h) U op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen aan dit Beleid of aan onze Algemene voorwaarden, indien nodig.

5.4.2. U begrijpt en aanvaardt dat wij uw Persoonsgegevens tevens aan onze gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, Uitgevers of Betalingskanalen, of ook aan andere partijen voor zover toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving, zoals overheidsinstanties of regelgevende instanties, of andere noodzakelijke personen, voor de volgende doeleinden mogen bekendmaken:

(a) Voor of in verband met onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsaandelen of -activa, financiering, overname, afstoting of ontbinding van ons gehele bedrijf of een deel daarvan; of

(b) Als we van mening zijn dat bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan (een) toepasselijke wet, regelgeving, juridische procedure of overheidsverzoek, (ii) te helpen bij onderzoeken of procedures en (iii) de veiligheid of integriteit van de Coda-diensten, onszelf, of een van onze gebruikers of het publiek te behoeden voor letsel of schade of te beschermen tegen illegale activiteiten.

6. Uw keuzes, rechten en uitzonderingen

6.1. Uw recht op informatie: U erkent dat dit Beleid u informatie verstrekt over de doeleinden, het wettelijke kader, de belangen, de ontvangers of de categorieën van ontvangers om reden waarvan of met wie uw Persoonsgegevens worden gedeeld, alsmede over de overdracht van Persoonsgegevens naar een derde land of internationale organisatie. Voorts erkent u dat u, behalve deze informatie en uit hoofde van het doel van Coda om een eerlijke en transparante verwerking van uw Persoonsgegevens te garanderen, aanvullende informatie hebt ontvangen over de periode waarin uw Persoonsgegevens zullen worden bewaard en het bestaan van de rechten die aan u worden verleend en hoe u deze uitoefenen kunt. Als we ertoe besluiten om Persoonsgegevens voor andere dan de aangegeven doeleinden te verwerken, wordt alle informatie met betrekking tot die nieuwe doeleinden aan u meegedeeld.

6.2. Uw recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens en uw recht om uw toestemming in te trekken: U hebt het recht om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen of uw toestemming voor de verwerking ervan in te trekken (wanneer de verwerking die wij uitvoeren is gebaseerd op uw toestemming). Als u uw Persoonsgegevens wilt laten wissen of uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op. Houd er echter rekening mee dat we, als uw Persoonsgegevens worden verwijderd of als u uw toestemming intrekt voor een van de hierboven vermelde doeleinden, afhankelijk van de aard van uw verzoek mogelijk niet in staat zijn om de Coda-diensten aan u te blijven leveren, of de transacties die u wilt uitvoeren op ons Platform te verwerken en te voltooien. Daarnaast is de uitoefening van het recht op verwijdering niet mogelijk wanneer het bewaren van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is ter naleving van wet- en regelgeving en in het bijzonder ten behoeve van de vaststelling, de uitoefening of verdediging van rechten in rechte en heeft de intrekking van toestemming geen invloed op de eerdere transacties op basis van de toestemming die u vóór de intrekking gegeven hebt, onder voorbehoud van naleving van de wettelijke en regelgevende verplichtingen uit hoofde waarvan het bewaren van gegevens verplicht is en die op ons van toepassing zijn.

6.3. Uw recht op toegang tot en rectificatie van uw Persoonsgegevens: U hebt het recht om de Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te allen tijde in te zien of bij te werken, alsook om ons om correctie ervan te verzoeken. Als u toegang wilt krijgen tot de Persoonsgegevens die we over u hebben, of als u wilt dat we uw Persoonsgegevens bijwerken of corrigeren, kunt u contact met ons opnemen. Afhankelijk van de aard van uw verzoek mogen we u redelijke administratiekosten in rekening brengen, waarvan we u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte zullen stellen.

6.4. Uw recht op beperking van de verwerking: U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens in de in de toepasselijke wet- en regelgeving voorziene gevallen.

6.5. Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, met inbegrip van het recht om bezwaar te maken tegen marketing- en promotiecampagnes (zoals vermeld in Artikel 5.3 hierboven).

6.6. Uw recht op gegevensportabiliteit: U hebt het recht erom te verzoeken dat de door u verstrekte Persoonsgegevens aan een derde worden overgedragen, indien de verwerking op toestemming of een contractuele overeenkomst is gebaseerd en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd.

6.7. Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie: Indien uw verzoek of zorgenkwestie door ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u zich wenden tot het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens (“CBP”). Het CPB kan u meer informatie geven over uw rechten en onze verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens en kan eventuele klachten die u hebt over onze verwerking van uw Persoonsgegevens in behandeling nemen. De contactgegevens van het CPB vindt u hier.

Alle hierboven vermelde rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen (zie Artikel 14 van dit Beleid).

7. De bewaring en verwijdering van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om het doel waarvoor ze werden verzameld te vervullen of te voltooien en totdat ze niet langer voor andere wettelijke of zakelijke doeleinden nodig zijn. Daarna verwijderen we uw Persoonsgegevens op een manier die verdere toegang of verwerking voorkomt, met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijdering of onomkeerbare anonimisering.

8. Gegevensverwerkers

8.1. Om bestellingen te verwerken of te voldoen aan onze contractuele verplichtingen, om diensten in de zin van klantenservice en -ondersteuning te leveren, voor de opslag van Persoonsgegevens en voor de analyse van gegevens maken we gebruik van de volgende dienstverleners:

(a) Zendesk, Inc. (“Zendesk”): Zendesk helpt ons bij het leveren van diensten in de zin van klantenservice/-ondersteuning aan onze gebruikers. Raadpleeg hier hun privacybeleid;

(b) Amazon Web Services (“AWS”): AWS helpt ons met het opslaan van Persoonsgegevens. Raadpleeg hier hun privacybeleid;

(c) Google Analytics van Google LLC. (“Google Analytics”): Google Analytics helpt ons bij het uitvoeren van statistische analyses en gegevensanalyses. Raadpleeg hier hun privacybeleid;

(d) Segment.io, Inc. (“Segment”): Segment helpt ons bij het uitvoeren van statistische analyses en gegevensanalyses. Raadpleeg hier hun privacybeleid; en

(e) Facebook, Inc. (“Facebook”): Facebook helpt ons op het terrein van marketing en de verstrekking van leads op basis van uw toestemming. Raadpleeg hier hun privacybeleid.

Houd er rekening mee dat deze Verwerkers uw Persoonsgegevens mogelijk overdragen naar een locatie buiten de EER, afhankelijk van hun respectieve privacybeleid. Daarom raden we u aan om het privacybeleid van elke van deze Verwerkers te lezen om meer te weten te komen over de privacyvoorwaarden die op u van toepassing zijn.

9. Beveiliging

9.1. Coda verricht redelijke inspanningen om Persoonsgegevens die in ons bezit zijn of waarover wij zeggenschap hebben te beveiligen, teneinde deze te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde of onbedoelde toegang of openbaarmaking, aanpassing of vernietiging. Helaas kan de veiligheid van geen enkele gegevensoverdracht of -opslag via of op het internet volledig worden gegarandeerd. Desalniettemin hebben we administratieve, organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen genomen, maatregelen die wij momenteel ook toepassen, teneinde uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hiernavolgende:

(a) De toegang tot Persoonsgegevens beperken tot bevoegd en/of noodzakelijk personeel;

(b) Het implementeren van technische oplossingen ter waarborging van de informatiebeveiliging;

(c) Voortdurende bewaking en beoordeling van de beschermingsmaatregelen met betrekking tot Persoonsgegevens; en

(d) Andere veiligheidsmaatregelen zoals vereist door de wetten en voorschriften die van toepassing zijn in het land waarin u zich bevindt.

10. Internationale overdracht van Persoonsgegevens

10.1. Aangezien we internationaal actief zijn, mogen uw Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) waarin we actief zijn, waarin onze Uitgevers zich bevinden en waarin onze Verwerkers zich bevinden (zie Artikel 8 voor meer informatie over Verwerkers). U aanvaardt en begrijpt daarom dat we uw Persoonsgegevens mogen delen met ontvangers die zich buiten de EER bevinden, om de Coda-diensten aan u te kunnen leveren, de transacties die u wilt uitvoeren op ons Platform te verwerken en te voltooien, of voor andere doeleinden zoals in dit Beleid uiteengezet.

10.2. In dergelijke omstandigheden nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat deze buiten de EER gevestigde buitenlandse ontvangers met betrekking tot de aldus overgedragen Persoonsgegevens een beschermingsniveau bieden dat vergelijkbaar is met dat van de bescherming volgens de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie en volgens de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die in uw rechtsgebied van toepassing is. Wij zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat er op uw Persoonsgegevens passende waarborgen van toepassing zijn, zoals door een beroep te doen op een erkend wettelijk adequaatheidsmechanisme en/of door gebruik te maken van standaard contractuele clausules, waar van toepassing, en dat uw Persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit Beleid worden behandeld.

11. Verzameling van statistische gegevens

11.1. We verzamelen statistische informatie met betrekking tot uw websitegebruik en online activiteiten terwijl u communiceert met ons Platform, met behulp van “cookies” en soortgelijke technologieën, en staan het ook derden toe dergelijke informatie te verzamelen (inclusief maar niet beperkt tot Facebook en Google). Dergelijke statistische informatie is anoniem van aard en identificeert geenszins wie u bent. Voorbeelden van dergelijke statistische informatie zijn paginabezoeken, toegangstijden en -datums en het gebruikte browsertype. Deze informatie wordt verzameld ten behoeve van analyse en evaluatie om ons erbij te helpen ons Platform en de Coda-diensten te verbeteren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor een gedetailleerd overzicht.

11.2. “Cookies” zijn functies in uw internetbrowser die kleine hoeveelheden gegevens op uw computer opslaan wanneer u een website bezoekt. Ze stellen ons in staat om een bepaald apparaat of browser te herkennen, zodat we inhoud kunnen personaliseren en op uw voorkeuren kunnen afstemmen en onze diensten en ons Platform nuttiger voor u kunnen maken. “Cookies” vertellen ons niet wie u bent, tenzij u ons specifiek persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt. U kunt “cookies” mogelijk beheren en verwijderen door bepaalde opties in uw browser te selecteren.

11.3. Uw statistische gegevens kunnen worden gedeeld met onze externe partners: (i) bij wie we adverteren, (ii) die ons helpen onze diensten te leveren of te optimaliseren, (iii) die hun goederen of diensten op de markt willen brengen, wat voor u interessant kan zijn, of (iv) die hun aan u te leveren goederen of diensten willen verbeteren.

12. Gebruik door minderjarigen

De Coda-diensten en ons Platform zijn niet gericht op personen jonger dan 18 jaar (“minderjarigen”) en we verzamelen in geen geval bewust Persoonsgegevens van een minderjarige en verzoeken een minderjarige ook in geen geval om dergelijke gegevens. Ingeval we te weten komen dat we per ongeluk Persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u van mening bent dat we in het bezit zijn van informatie van of over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

13.  Links naar andere websites

Ons Platform bevat mogelijk links naar andere websites die niet door ons worden onderhouden. Daarom dient u bij het bezoeken van deze websites van derden hun desbetreffende privacybeleid te lezen, dat van toepassing is op uw gebruik van hun websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de privacypraktijken van deze websites.

14. Neem contact met ons op

14.1. Om contact met ons op te nemen over enig aspect van dit Beleid of uw Persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot het intrekken van toestemming, het afmelden voor het ontvangen van geschenken en beloningen, het afmelden voor het ontvangen van marketing- en promotionele communicatie, het verzoeken om toegang tot uw Persoonsgegevens, het verzoeken om een ​​update of correctie van uw persoonlijke gegevens of om uw rechten uit hoofde van dit beleid of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een verzoek te sturen via deze link.
14.2. Neem voor andere problemen contact op met support@codapayments.com of bezoek ons Help Center.

Speak to our experts

Monetize your game, app, or website with Coda
Our publisher partnerships team is available to discuss Codapay, Codashop, and xShop.
Get in touch ->
Add your payment method to Codashop
Our channel partnerships team is available to speak with payment method providers.
Be a partner ->
Get help with a Codashop transaction
Our friendly support team is available to help Codashoppers with any questions.
Get support now ->