FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR CALL OF DUTY: MOBILE WEB STORE
Download:

Senaste uppdatering: 10 januari 2024

GENOM ATT KLICKA PÅ ”KÖP NU” ÖVERENSKOMMER DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV FÖLJANDE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR CALL OF DUTY: MOBILE WEB STORE (DESSA ”VILLKOR”), I TILLÄGG TILL ANVÄNDNINGSVILLKOREN (”ANVÄNDNINGSVILLKOREN”) OCH INTEGRITETSPOLICYN FÖR CALL OF DUTY: MOBILE WEB STORE, SOM INFÖRLIVAS HÄRI VIA HÄNVISNING. Såvida inte sammanhanget kräver något annat ska alla termer med inledande versal som används, men inte definieras, häri ha den innebörd som framställs i Användningsvillkoren.

DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER DESSUTOM TILL ATT DE DIGITALA PRODUKTERNA I DEN OFFICIELLA CALL OF DUTY: MOBILE WEB STORE (”WEBBUTIKEN”) SÄLJS TILL DIG AV CODA PAYMENTS OCH ATT DESSA VILLKOR UTGÖR ETT AVTAL MELLAN DIG Å ENA SIDAN OCH CODA PAYMENTS Å ANDRA SIDAN. DESSA VILLKOR OCH ANVÄNDNINGSVILLKOREN OMFATTAR ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OCH ANDRA JURIDISKT BINDANDE AVTALSVILLKOR. DESSA KLAUSULER PÅVERKAR DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH GOTTGÖRELSER OCH DU BÖR GRANSKA DEM NOGGRANT INNAN DU KLICKAR PÅ ”KÖP NU” ELLER SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR PÅ ANNAT SÄTT. DU FÅR INTE BESTÄLLA ELLER ERHÅLLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN DENNA WEBBUTIK OM DU (A) INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR, (B) INTE ÄR DET ÄLDRE AV (i) MINST 18 ÅR ELLER (ii) MYNDIG ÅLDER FÖR ATT INGÅ ETT BINDANDE AVTAL MED OSS ELLER (C) ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ATT SKAFFA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA WEBBUTIK ELLER NÅGOT AV DENNA WEBBUTIKS INNEHÅLL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

Dessa Villkor som består av del I (allmänna villkor) och del II (ytterligare villkor) är en viktig del av de Användningsvillkor som gäller allmänt för användningen av Webbutiken. Du bör dessutom granska vår Integritetspolicy noggrant innan du gör en beställning via denna Webbutik.

DEL I ALLMÄNNA VILLKOR

1. Inget penningvärde

Du bekräftar och förstår att den Digitala produkten inte har något penningvärde och endast kan användas i videospelet ”Call of Duty: Mobile” (”Spelet”) som publiceras av Activision. Den får inte överlåtas till en annan person eller lösas in mot officiella valutor eller andra saker av penningvärde eller lagliga betalningsmedel.

2. Försäljningsvillkor

Med avseende på dina inköp bekräftar du: (i) att du köper den Digitala produkten för eget exklusivt och personligt bruk, (ii) att du inte har någon rätt att hyra ut, leasa, låna ut, sälja, vidaredistribuera eller underlicensiera den Digitala produkt du förvärvar på denna Webbutik samt (iii) att du alltid efterlever alla tillämpliga lagar, regler, förordningar och villkor och begränsningar som Coda Payments och/eller Activision ålägger ditt inköp och din användning av den Digitala produkten. 

3. Produktbeskrivning och leverans

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produktbeskrivningarna i Webbutiken är så korrekta som möjligt. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag garanterar vi emellertid inte att sådana produktbeskrivningar är fullständiga eller korrekta.

Vi utvecklar eller publicerar inte Digitala produkter som erbjuds i Webbutiken. Activision är utgivaren av Digitala produkter. Följaktligen är din användning av den Digitala produkten föremål för den Programvarulicens och det Tjänsteavtal som gäller för Spelet och finns här. Activision är ensamt ansvarigt för leverans av den Digitala produkten till dig.

Du förstår att även om du kan ”köpa” den Digitala produkt som erbjuds i Webbutiken äger du i själva verket inte eller har du inga immateriella rättigheter till den Digitala produkt som erhålls via Webbutiken. Det du köper är i stället begränsade rättigheter till att skaffa åtkomst till och använda den Digitala produkten för ditt exklusiva personliga bruk. Du får inte dekompilera, konstruera baklänges, ta isär, försöka härleda källkod till eller modifiera eller skapa härledda arbeten av den Digitala produkten.

4. Priser och betalningsvillkor

Alla priser, rabatter och kampanjer som publiceras i denna Webbutik kan ändras utan föregående meddelande. 

Om du vill göra ett inköp i Webbutiken måste du ha ett giltigt och behörigt mobilkonto hos en av de mobilnätsoperatörer vi samarbetar med eller ett giltigt betalningsinstrument som har utfärdats av eller godkänns våra betalningspartner.

Du är ensamt ansvarig för användningen av dina valda betalningsinstrument i samband med inköpet i denna Webbutik och Coda Payments ska inte ha något ansvar gentemot dig eller någon tredje part för någon obehörig användning av dina betalningsinstrument.

Du framställer och intygar (i) att de betalningsuppgifter du tillhandahåller oss är sanna, korrekta och fullständiga, (ii) att du är vederbörligen behörig att använda det valda betalningsinstrumentet för inköpet, (iii) att du kommer att betala avgifter som du ådragit dig till angivna priser, inklusive alla tillämpliga skatter, tullar, valutaväxlingsavgifter, dataavgifter och relaterade avgifter (om tillämpligt).

Om du använder banköverföring som betalningsmetod kommer alla bankuppgifter du tillhandahåller att samlas in direkt av våra betalningspartner. Coda Payments kommer inte att samla in, lagra eller behandla dina bankkontouppgifter. Läs vår Integritetspolicy för att få information om hur vi behandlar andra betalningsuppgifter som du kan tillhandahålla i samband med ett inköp.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller neka en transaktion utan särskild anledning eller fastställa gränser för transaktionstyper och/eller -belopp.

5. Tvister och fel

Tvister: Kontakta oss om du inte fick den Digitala produkten, om du tror att du har blivit debiterad av misstag eller om du har upplevt några betalningsrelaterade problem. 

Du får inte göra några falska eller vilseledande uttalanden när du lämnar in ditt klagomål eller under den efterföljande utredningen av en tvist. Vi utreder alla tvister som lämnas in till oss och vi vidtar rimliga åtgärder för att lösa dem. Men den slutliga lösningen av sådana tvister ska äga rum enligt Coda Payments eget gottfinnande.

Om du har frågor eller klagomål avseende Call of Duty: Mobile eller användning av den Digitala produkten i Call of Duty: Mobile ber vi dig att kontakta Activision här.

Felhantering: Som en del av, eller separat från tvistehanteringsprocessen kan vi fastställa att ett misstag har gjorts. Om vi fastställer att du har blivit debiterad ett felaktigt eller för stort belopp kommer vi att kreditera ditt konto eller arrangera en återbetalning på annat sätt för att åtgärda misstaget. Om vi fastställer att du inte blev debiterad när du borde ha blivit det eller att du har blivit debiterad ett för litet belopp kan vi ta ut en betalning från dig för att åtgärda misstaget i enlighet därmed.

Återbetalningar: Du bekräftar och förstår att alla inköp som har genomförts framgångsrikt i Webbutiken är slutgiltiga och inte kan avbeställas. Inga returer accepteras och inga återbetalningar utfärdas om inget annat anges uttryckligen i dessa Villkor. För det fall en återbetalning görs till dig efter en tvist och/eller en utredning om felaktig hantering krediteras ditt betalningsinstrument i enlighet med de villkor och den tidsram som har fastställts av din bank eller leverantörer av betalningstjänster.

6. Övrigt

Ansvarsbegränsning. UTAN BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNINGSVILLKOREN OCH I DEN UTSTRÄCKNING DET INTE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG SKA ACTIVISION ELLER NÅGON AV DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER DERAS RESPEKTIVE STYRELSELEDAMÖTER, HÖGSTA CHEFER, MEDARBETARE ELLER ANDRA REPRESENTANTER (”ACTIVISION-PARTERNA”) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR PERSONSKADOR ELLER NÅGRA SOM HELST TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING SKADESTÅND FÖR UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV DATA, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER ANDRA SKADOR ELLER FÖRLUSTER, SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBUTIKEN ELLER DE DIGITALA PRODUKTERNA, OAVSETT HUR DE ORSAKAS OCH OAVSETT ANSVARSTEORI (AVTAL, ÅTALBAR HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT), ÄVEN OM NÅGON ACTIVISION-PART HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR PERSONSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR OCH DÄRFÖR KAN DET HÄNDA ATT DENNA BEGRÄNSNING INTE GÄLLER FÖR DIG. INGET AV ACTIVISION-PARTERNAS TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR ALLA SKADOR (UTÖVER DET SOM KAN KRÄVAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG I FALL SOM OMFATTAR PERSONSKADA) SOM OMFATTAS AV DETTA AVTAL SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET FAKTISKA PRIS DU HAR BETALAT FÖR DEN DIGITALA PRODUKTEN. DE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGARNA KOMMER ATT GÄLLA ÄVEN OM DEN GOTTGÖRELSE SOM ANGES OVAN INTE UPPFYLLER SITT VÄSENTLIGA SYFTE.

Befrielse, avstående. I den största utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar och förordningar samtycker du härmed till att befria och hålla Activision-parterna skadeslösa från alla typer av ansvar och till att avstå från alla orsaker till åtgärder som är relaterade till alla eventuella anspråk, kostnader, personskador, förluster eller skador av något slag som uppstår genom eller i samband med Webbutiken och de Digitala produkterna, oavsett om de omfattas av en teori om avtal, åtalbar handling (inklusive vårdslöshet), garanti eller annan teori. Du ska under inga omständigheter ha, och du avstår härmed oåterkalleligen från någon rätt att stämma Activision-parterna eller att söka eller erhålla föreläggande eller annan sedvanerättslig gottgörelse i samband med Webbutiken och någon Digital produkt.

Avskiljbarhet. Om någon del, något villkor eller någon bestämmelse i dessa Villkor betraktas som olaglig, i strid mot någon lag eller ogiltig på annat sätt ska den återstående delen eller de återstående delarna utan begränsning av Användningsvillkoren anses vara avskiljbara och inte påverkas av ett sådant fastställande och parternas rättigheter och förpliktelser ska tolkas och upprätthållas som om dessa Villkor inte omfattade de specifika delar, villkor eller bestämmelser som betraktades som olagliga eller ogiltiga.Del II YTTERLIGARE VILLKOR – LANDSSPECIFIKA

EU/EES/Schweiz/Storbritannien

7. Tillämpningsområde 

Om inget annat anges ska dessa bestämmelser (”EU-bestämmelsen”) reglera ditt inköp av Digitala produkter, i tillägg till del I (allmänna villkor) ovan om du är bosatt i eller befinner dig i EU/EES, Schweiz eller Storbritannien. Om det förekommer av någon motstridighet mellan dessa EU-bestämmelser och del I (allmänna villkor) ska dessa EU-bestämmelser gälla i den utsträckning det krävs för att lösa motstridigheten. 


8. Leverantör av Digital produkt 

Du förstår och samtycker till att den Digitala produkten säljs till dig av Coda Netherlands Holdings B.V., med säte på Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4th Floor, 1077XX Amsterdam, Nederländerna och momsregistreringsnummer 862518866 (”Coda Netherlands”), och att Villkoren härmed ingås och avtalas mellan dig och Coda Netherlands. Coda Netherlands kan nås via e-post på support.eu@codapayments.com.


9. Priser

Alla priser som erbjuds i Webbutiken är inklusive moms till gällande skattesats och alla andra skatter och tilläggsavgifter.


10. Överensstämmelse

Coda Netherlands garanterar att den Digitala produkten stämmer överens med den beskrivning som tillhandahålls på den relevanta Webbutikens produktsida, med rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och med tillämpliga lagar som gäller på det datum då transaktionen genomförs. Coda Netherlands ska inte ha någon skyldighet eller något ansvar med avseende på någon defekt eller bristande överensstämmelse som upptäcks efter inlösen eller aktivering av den Digitala produkten så som anges ovan.  


11.    Lagstadgad ångerrätt 


Enligt förordningar i EU/EES eller Storbritannien har du en lagstadgad rätt att ångra dig och att dra dig ur vissa avtal med avseende på inköp av den Digitala produkten. Se denna sida för att få mer information om omfattningen av dina lagstadgade rättigheter och hur du kan utöva dem.


12. Gällande lag och tvistlösning

Dessa Villkor (och Användningsvillkor som införlivas häri via hänvisning) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna, utan hänsyn till dess bestämmelser om motstridande lagar. Vi strävar efter att lösa eventuella tvister som uppstår genom eller i samband med dessa Villkor (inklusive eventuella frågor avseende deras förekomst, giltighet eller uppsägning) i godo, men om sådana ansträngningar misslyckas ska tvisten lösas slutgiltigt av Amsterdams distriktsdomstol efter förhandlingar på engelska inför kammaren för internationella handelsärenden (”Nederländernas handelsdomstol” eller ”NCC:s distriktsdomstol”), med uteslutande av andra domstolars behörighet. En talan om provisoriska åtgärder, inklusive skyddsåtgärder, som är tillgängliga enligt nederländsk lag kan väckas i NCC:s distriktsdomstol i summariska förfaranden (CSP) med förhandlingar på engelska. Eventuella överklaganden av NCC- eller CSP-domar kommer att lämnas in till Amsterdams appellationsdomstols kammare för internationella handelsärenden (”Nederländernas handelsappellationsdomstol” eller ”NCCA”). NCC:s arbetsordning gäller.

Enligt tillämpliga regler är vi skyldiga att tillhandahålla en länk till Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning på nätet som du kan nå på: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Men Coda Netherlands har ingen förpliktelse och är ej heller villigt att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljedomstol för konsumenter. 


13.  Bindande och genomförbara

Du förstår och samtycker till att dessa Villkor utgör ett bindande och genomförbart avtal mellan dig och Coda Netherlands och att de rättigheter och skyldigheter som framgår av dessa Villkor ska gälla mellan dig och Coda Netherlands när du bekräftar ditt samtycke.


Språk. Du kan få åtkomst till en kopia av Användningsvillkoren, Villkoren, inklusive de EU-bestämmelser som gäller för ditt land, på både engelska och respektive lokala språk nedan.  


Engelska:  

Användningsvillkor

Villkor


Läs det juridiska meddelandet (tryckt) Juridiskt meddelande

Speak to our experts

Monetize your game, app, or website with Coda
Our publisher partnerships team is available to discuss Codapay, Codashop, and xShop.
Get in touch ->
Add your payment method to Codashop
Our channel partnerships team is available to speak with payment method providers.
Be a partner ->
Get help with a Codashop transaction
Our friendly support team is available to help Codashoppers with any questions.
Get support now ->