Download:

Poslední aktualizace: 19. srpna 2022

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „KOUPIT NYNÍ“ NEBO JINÝM PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍM (JAK JE DEFINOVÁNO V TOMTO DOKUMENTU) SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE SI NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PŘEČETLI A ROZUMÍTE JIM, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI VÁZÁNI, COŽ PŘEDSTAVUJE PODMÍNKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB. POKUD K SOUHLASU NEJSTE ZPŮSOBILÍ, NEBO S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, PAK NEMÁTE NAŠE SVOLENÍ K POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB. VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY VÁM SPOLEČNOSTÍ CODA (JAK JE DEFINOVÁNO V TOMTO DOKUMENTU) STANOVUJE DOHODU MEZI SPOLEČNOSTÍ CODA A VÁMI, ŽE BUDETE TĚMITO PODMÍNKAMI VÁZÁNI

1. Rozsah a přijetí

1.1. Rozsah

1.1.1. Tyto všeobecné podmínky, skládající se z části I (Všeobecné podmínky použití) a části II (Dodatečné podmínky použití), (souhrnně „Podmínky“) upravují vaše používání následujících služeb (souhrnně „Služby“) nabízených nebo spravovaných společností Coda Payments Pte. Ltd. (dále jen „společnost Coda Singapore)a/nebo jejími přidruženými a dceřinými společnostmi, včetně těch, které mohou být uvedeny v části II tohoto dokumentu (souhrnně dále jen „společnost Coda“ a „my“, „nás“ nebo „naše“):

(a) webové stránky (www.codapayments.com) spolu s přístupem k nim a všemi jejich odkazy a funkcemi;

(b) mobilní aplikace Codashop, webové stránky Codashop (www.codashop.com) a všechny ostatní platformy, prostřednictvím kterých je Codashop přístupný (dále jen „Codashop“);

(c) uživatelské účty registrované v Codashop (dále jen „Účet Coda“);

(d) služby usnadnění a/nebo dalšího prodeje plateb prostřednictvím Codapay nebo Codashop, přičemž můžete nakupovat od společnosti Coda, jejích obchodníků třetích stran (dále jen „Vydavatelé“) a/nebo partnerů platebních kanálů (dále jen „Platební kanály“) a provádět platby prostřednictvím platebních metod zpřístupněných společností Coda na výše uvedených platformách;

(e) komunitní fórum (https://community.codashop.com), kde mohou uživatelé zveřejňovat komentáře (dále jen „Codaclub“); a/nebo

(f) další aplikace, webové stránky a/nebo služby společnosti Coda, které odkazují na tyto Podmínky.

1.1.2. Verze těchto podmínek v angličtině i ve vybraných místních jazycích, jakož i další záležitosti, které se mohou vztahovat na jurisdikci země, ve které žijete, naleznete v části II (Dodatečné podmínky použití) níže.

1.1.3. Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak, tyto Podmínky se tímto uzavírají a sjednávají mezi vámi a společností Coda Singapore.

1.2. Přijetí

Používáním kterékoli ze Služeb vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním. POKUD PODMÍNKY NEPŘIJMETE NEBO S NIMI NESOUHLASÍTE, MĚLI BYSTE OKAMŽITĚ PŘESTAT POUŽÍVAT SLUŽBY A/NEBO PŘERUŠIT PŘÍSTUP K NIM.

1.3. Dodatky

Společnost Coda si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu provádět změny těchto Podmínek nebo jakýchkoli zásad nebo oznámení týkajících se jejích platforem, stránek nebo aplikací, které společnost Coda může zveřejnit ve Službách nebo na které může odkazovat (dále jen „Upravené podmínky“). Všechny Upravené podmínky jsou tímto odkazem začleněny do těchto Podmínek a stávají se jejich součástí. Takové změny vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění na stránkách www.codapayments.com, www.codashop.com, community.codashop.com (dále jen „Stránky Coda“) nebo v jiných aplikacích, webových stránkách a/nebo platformách společnosti Coda. Společnost Coda rovněž na těchto platformách zveřejní oznámení, ve kterém informuje uživatele o nových Podmínkách, kdy datum poslední revize je uvedeno v horní části Podmínek. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat výše uvedené stránky, zda neobsahují nejnovější verzi Podmínek. Pokud změna těchto Podmínek podstatně upraví vaše práva nebo povinnosti, můžeme požadovat, abyste změněné Podmínky přijali, abyste mohli v používání Služeb pokračovat. Vaše další používání Služeb nebo kterékoli z výše uvedených platforem po jakýchkoli změnách Podmínek bude považováno za pokračující přijetí revidovaných Podmínek.

1.4. Aktualizace

Společnost Coda může poskytovat nové funkce, vylepšení, aktualizace, opravy a další úpravy služeb (souhrnně „změny). Můžeme vzdáleně aktualizovat, opravovat nebo upravovat Stránky Coda, mobilní aplikaci nebo jakoukoli z našich platforem. Tímto udělujete společnosti Coda právo nasadit a implementovat takové změny. Všechna ustanovení těchto Podmínek Služby se vztahují také na všechny takové úpravy.

Část I OBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

2. Používání služeb

2.1. Uplatňování Podmínek prostřednictvím použití

Tyto Podmínky platí bez ohledu na to, jak přistupujete ke Službám nebo jak je používáte, mimo jiné včetně mobilních zařízení, stolních zařízení, mobilních aplikací, internetových prohlížečů nebo jakéhokoli jiného zařízení, aplikace nebo softwaru.

2.2. Licence k použití

2.2.1. Společnost Coda vám uděluje nevýhradní, nepřenosné, odvolatelné, omezené právo a licenci na přístup a používání Stránek Coda a/nebo Služeb pro vaše osobní a nekomerční použití v souladu s těmito Podmínkami.

2.2.2. Společnost Coda si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit tuto licenci bez předchozího upozornění, pokud se zjistí, že vaše používání Služeb porušuje tyto Podmínky.

2.3. Přístup ke Službám a Stránkám Coda a jejich používání

2.3.1. Služby vám umožňují zakoupit omezená práva na přístup k určitému digitálnímu obsahu a jeho používání, jak je zde popsáno, jako jsou dárkové kódy, kredity do aplikace/hry a poukázky od společnosti Coda nebo jejích Vydavatelů prostřednictvím Stránek Coda nebo stránek nebo platforem Vydavatelů, a provádět platby za takové nákupy prostřednictvím Platebních kanálů:

(i) uplatnění nebo spotřeba předplacených mobilních kreditů vydaných operátorem vaší mobilní sítě;

(ii) přičtení hodnoty takového nákupu k vašemu příštímu vyúčtování za mobilní telefon vydanému operátorem vaší mobilní sítě; nebo

(iii) používání jedné z dalších možností platby nabízených partnery platebního kanálu společnosti Coda, jako jsou elektronické peněženky, vyplacení poukazů, platby u pokladen v zapojených obchodech se smíšeným zbožím, kreditní karty a bankovní převody.

Aby se předešlo pochybnostem, tyto nákupy nezahrnují žádné postoupení nebo nákup práv duševního vlastnictví použitých ve Službách Coda ani žádný digitální obsah získaný prostřednictvím Služeb.

2.3.2. Nákupy provedené prostřednictvím Služeb budou mít jednu ze dvou podob, a to:

(a) nakupujete dárkové kódy, kredity v aplikaci/hře a poukazy přímo od Vydavatelů třetích stran (dále jen „Kódy Vydavatele“) jako registrovaný obchodník, a společnost Coda poskytuje Vydavatelům služby usnadnění zpracování a inkasování plateb za zakoupené Kódy Vydavatele, a to pro Vydavatele a jejich jménem;

(b) společnost Coda dále prodává Kódy Vydavatele přímo vám, jakožto registrovanému obchodníkovi.

2.3.3. Vyloučení odpovědnosti. Uvědomujete si a chápete, že digitální obsah (včetně dárkových kódů, kreditů v aplikaci/hře a poukazů) nemá žádnou peněžní hodnotu, je omezen na použití ve hrách vydaných konkrétním Vydavatelem nebo na použití v Codashop (podle potřeby) a nelze jej převést na jinou osobu ani vyměnit za „skutečnou“ měnu jakéhokoli druhu.

2.4. Usnadnění plateb a služby dalšího prodeje digitálního obsahu

2.4.1. Zahájíte a provedete nákup tak, že se rozhodnete zakoupit Kódy Vydavatele prostřednictvím (i) příslušného webu Vydavatele nebo mobilní platformy, kde budete přesměrováni na Stránky Coda k provedení platby; nebo (ii) Codashop.

2.4.2. Chcete-li provádět platby prostřednictvím Služeb, musíte mít funkční a oprávněný účet pro mobilní telefon u některého z našich partnerských operátorů mobilní sítě nebo platný platební nástroj vydaný nebo uznávaný Platebními kanály.

2.4.3. Nesete plnou odpovědnost za používání svých platebních účtů nebo nástrojů prostřednictvím Služeb. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Coda nenese žádnou odpovědnost za jakékoli neoprávněné použití nebo přístup třetích osob k vašim účtům nebo platebním nástrojům.

2.4.4. V případě plateb bankovním převodem jsou veškeré bankovní údaje, které poskytnete, shromažďovány přímo příslušnými Platebními kanály. Společnost Coda tyto údaje neshromažďuje, neukládá ani nezpracovává. Informace o tom, jak zpracováváme další platební údaje, které můžete poskytnout v průběhu nákupu produktu od společnosti Coda, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

2.4.5. Společnost Coda, Vydavatelé a/nebo Platební kanály si vyhrazují právo a možnost odmítnout nebo nepřijmout jakoukoli transakci z jakéhokoli důvodu nebo stanovit limity pro typy transakcí a/nebo částky.

2.5. Kódy Vydavatele

Pokud se jedná o Kódy Vydavatele zakoupené prostřednictvím jakýchkoli Stránek Coda nebo používání jakýchkoli Služeb, jsou za uplatňování těchto Kódů a za poskytování zboží nebo služeb výměnou za ně odpovědní výhradně příslušní Vydavatelé, kteří tyto zakoupené Kódy vydali, a nikoli společnost Coda. Není-li na příslušné stránce s informacemi o produktu na stránkách Coda uvedeno jinak, u Kódů Vydavatele nekončí jejich platnost.

2.6. Úprava služeb

Společnost Coda si vyhrazuje právo kdykoli změnit, upravit, pozastavit nebo ukončit Služby, ať už částečně nebo zcela, a může vám to oznámit, nebo ne. Jakékoli změny nebo úpravy se mohou v těchto Podmínkách projevit v souladu s oddílem Dodatky. Společnost Coda nenese žádnou odpovědnost za jakékoli změny Služeb nebo pozastavení či ukončení vašeho přístupu ke službě nebo jejího používání.

2.7. Daně, poplatky a výlohy

Nesete odpovědnost za veškeré příslušné daně, cla, poplatky za výměnu měny, poplatky za data a související poplatky za nákupy, které provedete v důsledku nebo v průběhu používání jakýchkoli Stránek nebo Služeb Coda.

2.8. Řešení sporů

Pokud nejste spokojeni s jakýmikoli Kódy Vydavatele zakoupenými prostřednictvím Služeb nebo pokud se domníváte, že vám bylo účtováno chybně, pro vyřešení kontaktujte přímo následující strany:

(a) společnost Coda pro nákupy uskutečněné přes Codashop; nebo

(b) Vydavatele pro všechny ostatní transakce.

Pokud se vám nedaří problém vyřešit přímo s Vydavatelem, můžete u nás proti Vydavateli zahájit spor nebo na něj podat stížnost. Při podávání nebo během následného vyšetřování sporu nesmíte činit žádná nepravdivá nebo zavádějící prohlášení. Společnost Coda prošetří všechny spory, které jsou u ní podány, a vynaloží přiměřené úsilí k jejich vyřešení. Konečné rozhodnutí takových sporů však závisí na výhradním uvážení společnosti Coda a společnost Coda nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nevyřešené spory s vydavatelem.

2.9. Řešení chyb

V rámci procesu řešení sporů nebo odděleně od něj může společnost Coda určit, že došlo k chybě, která se vás týká. Pokud společnost Coda zjistí, že vám byl naúčtován nesprávný poplatek nebo vám byla účtována vyšší částka, společnost Coda podle svého uvážení připíše peníze na váš účet nebo jinak zajistí vrácení peněz za účelem odstranění chyby. Pokud společnost Coda dojde k závěru, že vám nebyla účtována částka, která vám měla být naúčtována, nebo že vám byla účtována nižší částka, může společnost Coda částku odepsat z vašeho účtu, nebo jej účtovat na váš účet nebo jinak vybrat platbu za účelem odpovídající opravy chyby.

3. Ochrana spotřebitele

3.1. Popisy produktů

Společnost Coda vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila co nejpřesnější popisy produktů v Codashop. V rozsahu povoleném platnými zákony však nezaručujeme, že takové popisy produktů jsou úplné a přesné.

3.2. Vrácení peněz

Berete na vědomí a chápete, že transakce úspěšně provedené prostřednictvím kterékoli ze Stránek nebo Služeb společnosti Coda jsou konečné a nezrušitelné. Nebude přijato žádné vrácené zboží a nebudou vráceny žádné peníze, pokud není v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak. V případě, že vám bude vrácena částka po vyřešení sporů a/nebo chyb, jak je uvedeno v částech Řešení sporů a Řešení chyb, bude časový rámec pro připsání refundace na váš bankovní účet nebo účet platební služby záviset na použitém Platebním kanálu, na vaší bance nebo poskytovateli platebních služeb.

4. Uživatelské účty Codashop

4.1. Služby související s účtem.

Podle vlastního uvážení si můžete zaregistrovat Účet Coda, který vám umožní:

(a) zveřejňovat komentáře v Codaclub;

(b) přístup k určitým programům odměn nebo promo akcím v Codashop;

(c) sledovat nebo uchovávat záznamy o nákupních transakcích, které jste provedli v Codashop; a

(d) používat jakékoli jiné funkce Služeb nebo Stránek Coda, které mohou být k dispozici pouze registrovaným uživatelům.

4.2. Ověření účtu

Pokud si zaregistrujete Účet Coda, potvrzujete, že jste společnosti Coda o sobě poskytli úplné a přesné informace pro účely ověření a že nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti svého Účtu Coda, jeho hesla a všech aktivit, které se uskuteční v rámci vašeho Účtu Coda. V případě neoprávněného přístupu k vašemu Účtu Coda musíte neprodleně informovat společnost Coda.

4.3. Historie transakcí

K záznamu všech svých úspěšných a neúspěšných nákupů nebo nabití máte přístup na stránce Účtu Coda na adrese www.codashop.com. V případě jakékoli chyby nebo chybějících informací nás kontaktujte prostřednictvím widgetu Codashop POMOC. Jakmile to bude možné, podnikneme kroky nezbytné k vyřešení záležitosti.

4.4. Uzavření nebo pozastavení Účtu Coda z důvodu porušení

Společnost Coda si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení kdykoli trvale uzavřít nebo pozastavit váš Účet Coda nebo váš přístup k němu, pokud:

(a) se pokusíte zapojit se do jednání zakázaného těmito Podmínkami, nebo se do takového jednání přímo či nepřímo zapojíte;

(b) porušíte jakékoli ustanovení těchto Podmínek, a pokud může být porušení napraveno, neučiníte tak do třiceti (30) dnů od obdržení písemného oznámení společnosti Coda specifikujícího toto porušení;

(c) společnost Coda je povinna tak učinit prostřednictvím jakéhokoli regulačního orgánu nebo donucovacího orgánu;

(d) je na vás vyhlášen nebo se na vás vztahuje konkurs;

(e) poskytli jste nám nepravdivé nebo nepřesné informace a neposkytli jste nám pravdivé nebo správné informace do patnácti (15) dnů od obdržení písemného oznámení od společnosti Coda požadujícího takové informace;

(f) společnost Coda zjistila, že zabezpečení vašeho Účtu Coda bylo ohroženo nebo že k vašemu účtu bylo neoprávněným způsobem přistupováno, a vy nepodniknete žádné kroky do pěti (5) dnů od obdržení písemného oznámení od společnosti Coda specifikujícího požadovaná nápravná opatření;

(g) nedodržíte tyto Podmínky nebo jakékoli další podmínky, které se na Služby vztahují.

4.5. Dobrovolné uzavření Účtu Coda uživatelem

Svůj Účet Coda můžete kdykoli a z jakéhokoli důvodu trvale uzavřít na základě třicetidenní (30denní) písemné výpovědi zaslané společnosti Coda prostřednictvím webu www.codashop.com. Všechny transakce, které jste provedli před tímto uzavřením, musí být uhrazeny, a společnost Coda si vyhrazuje právo odečíst z vašeho zůstatku veškeré neuhrazené poplatky, pokuty nebo náklady, které vám mohly vzniknout před uzavřením vašeho Účtu Coda.

5. Použití Codaclub a Uživatelského obsahu

5.1. Uživatelský obsah. Nesete odpovědnost za veškerý obsah, který přenášíte, zveřejňujete, sdílíte, odesíláte nebo přidáváte, ať už veřejně nebo soukromě (dále jen „Uživatelský obsah), v rámci Codaclub. Společnost Coda nepřebírá žádnou odpovědnost za Uživatelský obsah a nemá žádnou povinnost Uživatelský obsah neustále sledovat, moderovat nebo kontrolovat. Společnost Coda však může odstranit takový Uživatelský obsah, který porušuje tyto Podmínky, a to na žádost jakéhokoli jiného uživatele nebo na základě vlastního uvážení.

5.2. Žádné zkreslení

Nesmíte zkreslovat svou identitu, vydávat se za jakoukoli jinou osobu ani subjekt nebo uvádět jiné uživatele v omyl ohledně původu Uživatelského obsahu, který přenášíte, publikujete, sdílíte, odesíláte nebo zveřejňujete.

5.3. Omezení Uživatelského obsahu

Nesmíte přenášet, zveřejňovat, sdílet, odesílat nebo přidávat Uživatelský obsah, který:

(a) obtěžuje, šikanuje nebo vyhrožuje jiným uživatelům, osobám nebo skupinám;

(b) diskriminuje nebo podporuje nenávist a/nebo násilí vůči jiným uživatelům, osobám nebo skupinám, včetně diskriminace na základě etnického původu, rasy, pohlaví, náboženství, postižení nebo jakékoli jiné vlastnosti či zranitelnosti identity;

(c) je hanlivý nebo urážlivý;

(d) je útočný, obscénní, graficky nebo sexuálně explicitní;

(e) porušuje zákazy chování uživatelů, jak je uvedeno v části Povinnosti uživatele;

(f) jakýmkoli způsobem porušuje práva duševního vlastnictví nebo nedodržuje část Používání a vlastnictví duševního vlastnictví;

(g) jakýmkoli způsobem narušuje soukromí jiných uživatelů nebo osob nebo porušuje oddíl Osobní údaje a důvěrné informace;

(h) porušuje jakékoli jiné ustanovení těchto Podmínek nebo je jakýmkoli způsobem nezákonný nebo protiprávní.

5.4. Práva k Uživatelskému obsahu

Prohlašujete a zaručujete, že (i) vlastníte nebo máte právo přenášet, zveřejňovat, sdílet, odesílat nebo přidávat Uživatelský obsah; a (ii) Uživatelský obsah neporušuje tyto Podmínky a žádné příslušné zákony nebo předpisy platné ve vaší jurisdikci.

5.5. Odstranění Uživatelského obsahu

Přijímáte a souhlasíte s tím, že společnost Coda může odstranit váš Uživatelský obsah, pokud poruší tento oddíl týkající se Codaclub nebo jakoukoli jinou část těchto Podmínek, aniž by tím bylo ovlivněno její rozhodnutí pozastavit nebo zrušit váš Účet Coda.

6. Povinnosti uživatele

6.1. Pokud jde o vaše nákupy, potvrzujete, že: (i) Kódy Vydavatele nakupujete prostřednictvím Služeb pro vlastní výhradní a osobní spotřebu; (ii) nemáte právo reprodukovat, replikovat, distribuovat nebo jinak využívat jakýkoli obsah, zboží nebo služby, které vám byly poskytnuty; a (iii) při nákupu a používání Kódů Vydavatele vždy dodržujete všechny platné zákony, pravidla a předpisy.

6.2. Při používání kterékoli ze Služeb nesmíte provádět žádné z následujících činností ani používat Služby k zapojení se do následujících činností:

6.2.1. Podvody a nezákonné chování

(a) používat Služby jakýmkoli způsobem, který porušuje platné zákony, vyhlášky nebo nařízení, nebo za nezákonným účelem;

(b) používat Služby k úmyslnému nebo neúmyslnému porušení jakéhokoli platného místního, státního, národního nebo mezinárodního zákona, pravidla, kodexu, směrnice, pokynu, postupu, zásady nebo předpisu, mimo jiné včetně zákonů a požadavků (ať už mají, nebo nemají právní platnost) týkajících se boje proti praní špinavých peněz nebo proti terorismu;

(c) používat Služby k vydávání se za jakoukoli jinou osobu nebo subjekt nebo jinak zkreslovat váš vztah k nějaké osobě nebo subjektu;

(d) skrývat svůj původ, místo trvalého pobytu nebo jakékoli identifikátory, záměrně či jinak, obcházet geografická omezení nebo se vyhýbat podmínkám, které se vztahují na konkrétní zemi, nakupovat produkty a/nebo služby, které nejsou k dispozici nebo použitelné v zemi vašeho trvalého pobytu, nebo za jakýmkoli jiným nezákonným účelem;

(e) odstranit ze Služeb jakákoliv oznámení o vlastnictví;

(f) účtovat ostatním používání Služeb;

(g) používat Služby pro jakýkoli komerční účel nebo ve prospěch jakékoli třetí strany nebo jakýmkoli způsobem, který není povolen licencemi zde udělenými; nebo

(h) používat Služby pro jakékoli podvodné účely.

6.2.2. Zneužívání, obtěžování a zasahování do zážitků uživatelů

(a) narušovat používání Služeb jinými uživateli;

(b) zasahovat do Služeb nebo serverů či sítí připojených ke Službám nebo jejich využívání jinými uživateli, manipulovat s nimi nebo je narušovat, nebo porušovat jakékoli požadavky, postupy, zásady či předpisy sítí připojených ke Službám;

(c) narušit normální průběh dialogu nebo jinak jednat způsobem, který negativně ovlivňuje schopnost ostatních uživatelů zapojit se do výměn v reálném čase;

(d) nahrávat, zveřejňovat, odesílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakémukoli jinému uživateli nebo osobě jakýkoli materiál, který obsahuje softwarové viry, červy, trojské koně nebo jakýkoli jiný počítačový kód, rutiny, soubory nebo programy určené k přímému nebo nepřímému narušování, manipulaci, přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti nebo integrity jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo dat nebo telekomunikačního vybavení;

(e) nahrávat, zveřejňovat, zasílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamu, propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidová schémata nebo jakoukoli jinou neoprávněnou formu žádostí; nebo

(f) nahrávat, zveřejňovat, posílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat prostřednictvím Služeb jakýkoli obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, obtěžující, znepokojující, hrozivý, neupřímný, hanlivý, vulgární, obscénní, pomlouvačný, narušující soukromí jiných osob, nenávistný nebo diskriminující nebo jinak nevhodný.

6.2.3. Poškození obchodní činnosti, platforem nebo Služeb společnosti Coda

(a) pokoušet se poškozovat, narušovat nebo se jinak zapojovat do činnosti, která znevažuje obchodní činnost a pověst společnosti Coda a schopnost Stránek Coda sloužit jiným uživatelům, nebo jakýmkoli způsobem překážet nebo přerušovat poskytování Služeb společností Coda;

(b) pokoušet se dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat nebo hackovat služby (nebo jakoukoli jejich část) nebo zničit nebo překonat jakoukoli šifrovací technologii nebo bezpečnostní opatření uplatňovaná společností Coda nebo ve prospěch společnosti Coda s ohledem na Služby a/nebo jakékoli údaje přenášené, zpracovávané nebo uložené společností Coda;

(c) pokoušet se získat přístup k jakémukoli účtu, počítačům nebo sítím souvisejícím se Stránkami a Službami Coda bez řádného povolení; nebo

(d) podniknout jakékoli kroky nebo se zapojit do jakéhokoli chování, které by mohlo přímo nebo nepřímo poškodit, deaktivovat, přetížit, narušit nebo znehodnotit Služby, nebo servery či sítě připojené ke Službam.

6.2.4. Berete na vědomí, že výčet výše uvedených činů není úplný a že činy analogické těm výše uvedeným, nebo ty, které jsou nezákonné, podvodné, urážlivé nebo podobným způsobem poškozující, jsou rovněž zakázány.

7. Používání a vlastnictví duševního vlastnictví

7.1. Společnost Coda vlastní všechny nezbytné licence ke všem právům duševního vlastnictví nebo je jejich držitelem (včetně všech stávajících a budoucích autorských práv, ochranných známek a patentových práv), a to u všech informací, textů, materiálů, grafiky, log, ikon, zvukových nahrávek, softwaru a zdrojových kódů na Stránkách Coda, včetně platforem, prostřednictvím kterých vám společnost Coda poskytuje Služby („Předměty zájmu).

7.2. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, veškerý obsah třetích stran na Stránkách Coda je vlastněn nebo licencován společností Coda v souladu s příslušnými zákony.

7.3. Pokud se rozhodnete poskytnout informace a návrhy týkající se problémů nebo navrhovaných úprav či vylepšení Služeb (dále jen „Zpětná vazba“), udělujete tímto společnosti Coda neomezené, trvalé, neodvolatelné, nevýhradní, plně uhrazené právo bez nároku na honorář k využití zpětné vazby jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu, včetně zlepšování služeb a vytváření dalších produktů a služeb.

7.4. S výjimkou případů výslovně povolených těmito Podmínkami nemáte žádné právo, nárok ani podíl na Předmětech zájmu. Bez našeho výslovného písemného svolení (nebo svolení našich dodavatelů nebo poskytovatelů licencí, je-li to relevantní) nesmíte v žádné formě ani žádným způsobem:

(a) přizpůsobovat, reprodukovat, upravovat, zobrazovat, provádět, publikovat, distribuovat, šířit, vysílat, cirkulovat nebo vytvářet odvozená díla z Předmětů zájmu (mimo jiné včetně zobrazení a distribuce Předmětů zájmu prostřednictvím webových stránek třetích stran nebo jiného síťového počítačového prostředí); nebo

(b) komercializovat jakékoli informace, zboží nebo služby vycházejících z Předmětů zájmů nebo s nimi souvisejících.

8. Osobní údaje a důvěrné informace

8.1. Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Coda může přistupovat k vašim osobním údajům, shromažďovat je, zveřejňovat a/nebo zpracovávat během toho, co vám poskytuje Služby. Berete na vědomí, přijímáte a chápete, že takový přístup, shromažďování, zveřejňování a/nebo zpracování bude v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Coda.

8.2. Povinnosti uživatele týkající se osobních údajů

Při používání služeb souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem:

(a) získávat nebo shromažďovat jakékoli informace o jiných uživatelích nebo osobách nebo informace s uživateli související, mimo jiné včetně jakýchkoli osobních údajů nebo informací;

(b) používat Služby ke shromažďování nebo uchovávání osobních údajů o jiných uživatelích nebo osobách v souvislosti se zakázaným chováním a činnostmi uvedenými v části Povinnosti uživatele; a

(c) předávat, publikovat, sdílet, zveřejňovat nebo přidávat důvěrné nebo osobní údaje jiné osoby.

8.3. Důvěrné informace

Prostřednictvím Služeb nesmíte nahrávat, zveřejňovat, zasílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat obsah, který nemáte právo zpřístupnit podle jakéhokoli zákona nebo na základě jakýchkoli smluvních nebo zmocněných vztahů (jako jsou interní informace nebo chráněné a důvěrné informace získané nebo zpřístupněné v rámci pracovních vztahů nebo na základě smluv o mlčenlivosti).

9. Odškodnění a odpovědnost

[fs-toc-omit]9.1. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, obhájíte a zbavíte odpovědnosti společnost Coda, její přidružené a dceřiné společnosti, a jejich příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, agenty, poskytovatele licencí, zástupce, a poskytovatele třetích stran, a to vůči všem nárokům, úkonům, řízením, ztrátám, závazkům, výdajům, škodám a nákladům, mimo jiné včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývajícím z vašeho používání služeb nebo v souvislosti s ním a/nebo jakéhokoli vašeho porušení těchto Podmínek, veškerých platný zákonů, nebo v rámci jakéhokoli sporu nebo problému mezi vámi a třetí stranou.

[fs-toc-omit]9.2. Omezení odpovědnosti

9.2.1. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST CODA A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ ZAMĚSTNANCI, ŘEDITELÉ, AGENTI A ZÁSTUPCI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, REPRESIVNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A/NEBO SLUŽEB SPOLEČNOSTI CODA (VČETNĚ NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBY), NEBO JAKÝCHKOLI ZAKOUPENÝCH KODŮ VYDAVATELE NEBO TRANSAKCÍ UZAVŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), STAVU NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA ČI NEBYLA SPOLEČNOST CODA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.

9.2.2. V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEPŘEKROČÍ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI CODA A JEJÍCH PŘÍSLUŠNÝCH ZAMĚSTNANCŮ, ŘEDITELŮ, ZÁSTUPCŮ A PŘEDSTAVITELŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO TRANSAKCÍ ZDE ZAMÝŠLENÝCH NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI, ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT NEBO JINÉ TEORIE), ZÁRUKY NEBO JINAK, ČÁSTKU PLATBY, KTEROU JSTE PROVEDLI PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB ZA TRANSAKCI, KTERÁ VEDLA KE VZNIKU NÁROKU NA ODPOVĚDNOST.

9.2.3. Společnost Coda nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění společnosti Coda nebo jejích zaměstnanců, jednatelů nebo zástupců při plnění povinností podle těchto podmínek, a to v rozsahu, v jakém je takové selhání nebo zpoždění způsobeno událostí nebo stavem mimo přiměřenou kontrolu společnosti. Zákony některých jurisdikcí neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo vyloučení či omezení určitých škod. Pokud jsou v platnosti takové zákony, některá nebo všechna výše uvedená vyloučení odpovědnosti, výjimky nebo omezení se na vás nemusí vztahovat a můžete mít dodatečná práva nad rámec práv obsažených v těchto podmínkách. Odpovědnost společnosti Coda je omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

9.2.4. Bez ohledu na jakékoli zákony, pravidla nebo předpisy, které jsou s tímto v rozporu, souhlasíte s tím, že jakýkoli nárok, který vám může z těchto Podmínek vyplývat, musí být předložen příslušnému soudu v jurisdikci, kde se nacházíte, do jednoho (1) roku od prvního podání takového nároku. Veškeré nároky vznesené po této lhůtě budou navždy zakázány.

10. Žádná záruka a vyloučení odpovědnosti

10.1. SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. NEZARUČUJEME, ŽE SLUŽBY BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, BEZCHYBNÉ, ZABEZPEČENÉ NEBO BEZ VIRŮ ČI JINÉHO ŠKODLIVÉHO POČÍTAČOVÉHO SOFTWARU.

10.2. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST CODA TÍMTO ODMÍTÁ A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE STRÁNKY CODA NEBO SLUŽEB, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN.

10.3. Společnost Coda nemá žádnou kontrolu nad kvalitou, vhodností pro daný účel, bezpečností, spolehlivostí, zákonností nebo jakýmkoli jiným aspektem zboží nebo služeb poskytovaných Vydavatelem, které si prostřednictvím Služeb zakoupíte. Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak, společnost Coda není povinna vydat refundaci, pokud nákup nesplňuje vaše očekávání nebo pokud příslušný Vydavatel nesplní své závazky, ačkoli společnost Coda vynaloží přiměřené úsilí, aby vám v těchto záležitostech pomohla, jak je popsáno v částech Řešení sporů a Řešení chyb. Společnost Coda nemá žádnou povinnost a nemůže zaručit, že vyřeší veškeré spory související s vaší transakcí k vaší spokojenosti.

10.4. Společnost Coda může dle svého výhradního uvážení kdykoli pozastavit nebo ukončit váš přístup ke službám a/nebo Stránkám Coda nebo jejich používání zakázat z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění, včetně případů, kdy má podezření na podvod, nezákonné, neoprávněné nebo nevhodné chování z vaší strany, nebo pokud jste porušili jakoukoli část těchto Podmínek. Společnost Coda může také kdykoli a bez předchozího upozornění stanovit limity pro typ a/nebo množství transakcí, které smíte prostřednictvím Služeb pomáhat.

10.5. Souhlasíte a chápete, že dostupnost Služeb závisí na dostupnosti sítě a systémů našich poskytovatelů služeb, Platebních kanálů, Vydavatelů a/nebo našich přidružených a dceřiných společností.

10.6. Služby a/nebo kterékoli ze Stránek Coda mohou být čas od času zpožděny, přerušeny nebo přerušeny na neurčitou dobu. V případě kterékoli z výše uvedených okolností nenese společnost Coda odpovědnost za žádné nároky vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s takovými zpožděními, přerušeními, narušeními, omezeními, pozastaveními, ukončeními, obdobně jako ve vztahu ke Službám a/nebo Stránkám Coda.

11. Obecná ustanovení

11.1. Odkazy na weby třetích stran

Odkazy na weby třetích stran poskytované prostřednictvím Služeb mohou vést k vašemu opuštění Stránkám Coda. Upozorňujeme, že odkazované stránky nemusí být žádným způsobem ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Coda, a proto k nim přistupujete na své vlastní riziko. Společnost Coda nenese odpovědnost za obsah, podmínky použití nebo postupy ochrany osobních údajů těchto odkazovaných stránek nebo jakéhokoli odkazu obsaženého na odkazovaných stránkách, včetně jakýchkoli změn nebo aktualizací takových stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu třetí strany v žádném případě neznamená ani nevyjadřuje příslušnost, podporu nebo sponzorství ze strany společnosti Coda jakékoli odkazované stránky a/nebo jakéhokoli jejího obsahu.

11.2. Oznámení

Můžeme učinit jakákoli oznámení, která můžeme být ze zákona povinni učinit v elektronickém formátu (mimo jiné například když navštívíte Stránky nebo platformy Coda, prostřednictvím formulářů nebo e-mailů, když společnost Coda zveřejní oznámení nebo aktualizace těchto Podmínek nebo když s vámi společnost Coda komunikuje prostřednictvím e-mailu nebo čísla mobilního telefonu). Souhlasíte s tím, že od nás budete dostávat sdělení v elektronické podobě a souhlasíte s tím, že všechny smluvní podmínky, oznámení, pravidla, sdělení, zásady a další sdělení od společnosti Coda, která vám byla poskytnuta elektronicky, budou považována za splňující veškeré právní požadavky týkající se písemné komunikace a budou považována za poskytnutá k datu elektronické komunikace.

11.3. Žádné zřeknutí se práv

Neplnění nebo zpoždění společnosti Coda při prosazování jakéhokoli práva nebo ustanovení podle těchto Podmínek nebude vykládáno jako zřeknutí se nebo omezení práva následně tyto Podmínky prosadit a přimět k přísnému dodržování těchto Podmínek.

11.4. Žádná podpora

Odkazy na zboží, služby a/nebo podniky na jakýchkoli Stránkách Coda nepředstavují ani nenaznačují podporu, schválení nebo doporučení tohoto zboží, služeb a/nebo podniků společností Coda.

11.5. Ukončení

Společnost Coda může dle svého výhradního uvážení ukončit váš přístup k jakýmkoli Stránkám Coda, Službám a/nebo vašemu účtu Coda, pokud porušíte některou z Podmínek. V případě ukončení zůstanou v platnosti ustanovení oddílu o Odškodnění a Odpovědnosti.

11.6. Bezpečnost

Společnost Coda podnikne všechny přiměřené kroky k zachování bezpečnosti informací, které jí poskytnete. Žádný přenos dat přes internet bohužel nelze zaručit jako naprosto bezpečný. I když se společnost Coda snaží chránit všechny přenosy dat přes internet (včetně vašich informací) a přijala podstatná opatření ke zmírnění bezpečnostních rizik, nezaručuje a nemůže zajistit absolutní bezpečnost informací, které společnosti Coda předáte. Veškeré informace, které přenesete do systému Coda, jsou proto přenášeny na vaše vlastní riziko.

11.7. Vztah

Nic v těchto Podmínkách není zamýšleno ani nevytváří žádný typ společného podniku, zaměstnance-zaměstnavatele, věřitele-dlužníka, úschovu, partnerství nebo jakýkoli vztah zmocněnce mezi vámi a společností Coda.

11.8. Přiřazení

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit žádná ze svých práv nebo povinností vyplývajících z těchto podmínek ani žádnou jejich část žádné jiné straně. Jakýkoli váš pokus tak učinit bez našeho předchozího písemného souhlasu bude považován za neplatný. Jsme však oprávněni kdykoli postoupit tyto Podmínky a/nebo jakékoli naše povinnosti, zcela nebo zčásti, kterékoli přidružené nebo dceřiné společnosti Coda nebo jakékoli třetí straně, ať už vám to oznámíme, nebo ne.

11.9. Lokalizované termíny

Tyto podmínky byly vypracovány v angličtině. Pokud je jakákoli přeložená lokalizovaná verze Podmínek v rozporu s anglickou verzí, mají přednost podmínky anglické verze. Lokalizované podmínky pro vybrané jurisdikce naleznete v části II (Dodatečné podmínky použití).

11.10. Úplná dohoda

Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Coda a nahrazují a ruší všechny předchozí a současné dohody, nároky, prohlášení a ujednání týkající se předmětu těchto podmínek. Žádná změna nebo dodatek těchto Podmínek nebude pro společnost Coda závazná, pokud nebude společností Coda písemně odsouhlasena a zveřejněna stejným způsobem jako předchozí závazné verze.

11.11. Oddělitelnost

Pokud soud příslušné jurisdikce shledá některé z ustanovení těchto Podmínek neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení omezeno nebo odstraněno v minimálním nezbytném rozsahu a zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

11.12. Rozhodné právo

Není-li v části II (Dodatečné podmínky použití) uvedeno jinak:

11.12.1. Tyto Podmínky se řídí zákony Singapuru a jsou podle nich vykládány bez ohledu na kolizní normy.

11.12.2. My (nebo příslušný subjekt společnosti Coda) se budeme snažit smírně řešit veškeré spory, které vzniknou na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi (včetně jakýchkoli otázek týkajících se jejich existence, platnosti nebo ukončení), ale v případě, že takové úsilí selže, bude případný spor předložen k rozhodčímu řízení a s konečnou platností rozhodnut arbitráží vedenou Singapurským mezinárodním arbitrážním centrem (dále jen „SIAC“) v souladu s arbitrážními pravidly SIAC (dále jen „Pravidla SIAC“), která jsou právě v platnosti, a tato pravidla jsou považována za odkazem začleněná do tohoto oddílu o rozhodném právu. Sídlem rozhodčího řízení bude Singapur a soud se bude skládat z jednoho (1) rozhodce. Všechna rozhodčí řízení budou probíhat v anglickém jazyce. Rozhodnutí rozhodce bude konečné a závazné.

12. Uživatelská prohlášení

12.1. Věk. Služby nejsou určeny osobám mladším než věk zletilosti ve vaší zemi (dále jen „nezletilé osoby“). S výhradou konkrétních věkových omezení stanovených ve vaší zemi, a pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, je pro nezletilé osoby vyžadováno povolení a souhlas rodiče nebo zákonného zástupce k používání služeb. Pokračujete-li v použití těchto Služeb, má se za to, že příslušný rodič nebo zákonný zástupce souhlasil s těmito Podmínkami jménem nezletilé osoby a je odpovědný za používání Služeb, včetně vytvoření a používání Účtu Coda nezletilou osobou, nákupů nebo transakcí uskutečněných nezletilou osobou a za to, zda byla nezletilá osoba během takového nákupu pod dohledem. Nákupy proto nelze zrušit na základě toho, že byly provedeny bez svolení, souhlasu a/nebo dohledu rodiče nebo opatrovníka.

12.2. Použití pro zákonné účely. Služby budete používat pouze pro zákonné účely a v souladu s těmito Podmínkami a všemi platnými zákony, pravidly, kodexy, směrnicemi, pokyny, zásadami a předpisy.

12.3. Použití zařízení. Zaručujete, že používáte Služby nebo Stránky Coda na stroji nebo zařízení, které vlastníte, nebo jehož používání vám bylo schváleno vlastníkem takového stroje nebo zařízení.

12.4. Použití platebních nástrojů. Nesete výhradní odpovědnost za používání vašich vybraných platebních nástrojů v souvislosti s našimi Službami a společnost Coda nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani vůči jakékoli třetí straně za jakékoli neoprávněné použití vašich platebních nástrojů v souvislosti se službami.

13. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli požadavků nebo dotazů v souvislosti s těmito podmínkami můžete napsat na adresu support@codapayments.com nebo navštívit naše centrum nápovědy.

Část II DODATEČNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ – SPECIFICKÉ PRO DANOU ZEMI

Kromě výše uvedených Všeobecných podmínek použití se na uživatele v následujících zemích vztahují následující dodatečné podmínky používání (dále jen „Dodatečné podmínky“). Ke kopii těchto Podmínek, včetně Dodatečných podmínek platných pro vaši zemi, najdete níže přístup jak v angličtině, tak v příslušných místních jazycích.

Evropská unie (EU) / Evropský hospodářský prostor (EHP) / Švýcarsko / Velká Británie (VB)

1. Rozsah použití. Pokud sídlíte v EU/EHP, Švýcarsku nebo ve Velkém Británii nebo se v nich nacházíte, tato ustanovení (dále jen „Ustanovení EU“) regulují vaše používání Služeb, nad rámec Všeobecných podmínek použití, pokud není v těchto předpisech EU nebo Spojeného království uvedeno jinak. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Ustanoveními EU a výše uvedenými Všeobecnými podmínkami používání budou mít tato ustanovení EU přednost v rozsahu nezbytném k vyřešení konfliktu.

2. Poskytovatel služeb. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že definované služby vám poskytuje společnost Coda Netherlands Holdings B.V., se sídlem na adrese Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4th Floor, 1077XX Amsterdam a DIČ 862518866 (dále jen „společnost Coda Netherlands“), a že tyto podmínky jsou tímto uzavírány a odsouhlaseny mezi vámi a společností Coda Netherlands. Společnost Coda Netherlands spolupracuje s nezávislými obchodníky/vydavateli digitálního obsahu a platebními kanály, včetně naší přidružené společnosti Coda Payments Pte. Ltd. a dalšími partnery při poskytování Služeb vaší osobě.

3. Distribuce obsahu. Společnost Coda Netherlands poskytuje služby distribuce obsahu v EU/EHP, Švýcarsku a Spojeném království prostřednictvím Codashop a prodává vám příslušné kódy. Veškeré odkazy „Vydavatel“ nebo „vydavatelé“ v Podmínkách odkazují na společnost Coda Netherlands.

4. Ceny. Všechny ceny nabízené v rámci Codashop zahrnují DPH v příslušné sazbě a veškeré další daně a dodatečné poplatky.

5. Dodání kódů. Kódy mohou být doručeny jedním ze dvou způsobů; mohou být doručeny (i) přímo do unikátní hry nebo na ID účtu, nebo (ii) na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Není-li stanoveno jinak, při nákupu v Codashop obdržíte oznámení s potvrzením, že vaše nákupní transakce byla úspěšná, a kódy pak budou doručeny během krátké doby po vašem nákupu. Společnost Coda Netherlands nenese odpovědnost za žádné škody způsobené poskytnutím nesprávné hry nebo ID účtu nebo vaší e-mailové adresy. Každý kód je jedinečný a lze jej uplatnit u příslušného vydavatele pouze jednou.

6. Shoda. Společnost Coda Netherlands zaručuje, že kódy splňují specifikace uvedené v nabídce, splňují přiměřené požadavky na spolehlivost a/nebo použitelnost a platné zákony existující v den provedení nákupní transakce. Společnost Coda Netherlands nemá žádnou povinnost ani odpovědnost ve vztahu k jakékoli vadě nebo neshodě zjištěné po uplatnění nebo aktivaci kódů, jak je uvedeno výše. Všechny ostatní záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, ve smlouvě, zákoně nebo ze zákona jsou tímto výslovně vyloučeny v rozsahu povoleném zákonem.

7. Zákonné právo na odstoupení od smlouvy. Podle předpisů EU/EHP nebo Velké Británie máte zákonné právo odstoupit od určitých smluv týkajících se nákupu kódů. Další informace o rozsahu vašeho zákonného práva a o tom, jak jej můžete uplatnit, naleznete na této stránce.

8. Nepoužitelnost zřeknutí se odpovědnosti. Část 10.3 Podmínek se na vás nevztahuje.

9. Rozhodné právo a řešení sporů. Tyto podmínky se budou řídit nizozemskými zákony a budou podle nich vykládány bez ohledu na kolizní normy. Budeme se snažit smírně řešit veškeré spory, které vzniknou na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi (včetně jakýchkoli otázek týkajících se jejich existence, platnosti nebo ukončení), ale v případě, že takové úsilí selže, takové spory budou s konečnou platností řešeny Amsterdamským okresním soudem po řízení probíhajícím v angličtině před Komorou pro mezinárodní obchodní záležitosti („Nizozemský obchodní soud“ nebo „okresní soud NCC“), s vyloučením jurisdikce jakýchkoli jiných soudů. Žalobu o prozatímní opatření, včetně ochranných opatření, která jsou k dispozici podle nizozemského práva, lze podat u soudu NCC v souhrnném řízení (CSP) v rámci řízení v angličtině. Jakékoli odvolání proti rozsudkům NCC nebo CSP bude předloženo Amsterdamské odvolací komoře pro mezinárodní obchodní záležitosti („Nizozemský odvolací soud“ nebo „NCCA“). Platí pravidla postupu NCC.

Platné předpisy nás zavazují poskytnout odkaz na online platformu Evropské komise pro řešení sporů, kterou naleznete zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Společnost Coda však není povinna ani ochotna účastnit se řízení o urovnání sporů před spotřebitelským rozhodčím výborem.

10. Závaznost a vymahatelnost. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto Podmínky představují závaznou a vymahatelnou smlouvu mezi vámi a společností Coda Netherlands a že práva a povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nabývají účinnosti mezi vámi a společností Coda Netherlands ve chvíli vašeho vyjádření souhlasu.

11. Kontaktní údaje. Pokud máte stížnost týkající se kódů, které jste zakoupili prostřednictvím Codashop nebo Služeb, můžete nás kontaktovat prostřednictvím naší kontaktní stránky. Pokud nás chcete kontaktovat ohledně jakéhokoli jiného problému, zde jsou naše kontaktní údaje:

Název: Coda Netherlands Holdings B.V.
Sídlo:
Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4th Floor, 1077XX Amsterdam
DIČ:
NL 862518866B01
E-mail:
support.eu@codapayments.com

Speak to our experts

Monetize your game, app, or website with Coda
Our publisher partnerships team is available to discuss Codapay, Codashop, and xShop.
Get in touch ->
Add your payment method to Codashop
Our channel partnerships team is available to speak with payment method providers.
Be a partner ->
Get help with a Codashop transaction
Our friendly support team is available to help Codashoppers with any questions.
Get support now ->