Dasar Privasi

1. Skop dan Penggunaan Dasar

1.1. Coda Payments Pte. Ltd. (“Coda Singapura”) dan/atau sekutu atau subsidiarinya (secara kolektif dirujuk sebagai “Coda” dan “kami”, “kita”, atau “milik kami”) hanya mengumpul dan memproses data peribadi dari anda setakat yang kami perlukan atau jika ia adalah relevan kepada urus niaga kami dengan anda. Dasar Privasi ini (“Dasar”) menetapkan amalan privasi kami berkaitan dengan pengumpulan, pemprosesan, penggunaan, pendedahan, pemindahan, pengekalan, penyimpanan, dan pelupusan Data Peribadi anda apabila kami menyediakan perkhidmatan kami kepada anda (“Perkhidmatan Coda”).

1.2. Apabila anda menerima Dasar ini, anda bersetuju kepada pengumpulan, pemprosesan, penggunaan, pendedahan, pemindahan, pengekalan atau penyimpanan, dan pelupusan Data Peribadi anda dengan cara yang dijelaskan di bawah.

1.3. “Data Peribadi” merujuk kepada maklumat peribadi anda sebagai seorang individu, sama ada benar atau tidak, di mana anda dapat dikenal pasti, sama ada secara tersendiri atau bersama-sama dengan maklumat lain yang kami ada atau yang boleh kami akses. Data Peribadi yang kami kumpulkan dan proses mungkin merangkumi:

(a) Nama pertama dan nama keluarga anda;

(b) Alamat e-mel;

(c) Nombor telefon bimbit (atau MSISDN);

(d) Penggabungan pedagang dan/atau alamat IP;

(e) Kuki dan/atau data statistik/analitik, seperti tingkah laku penyemakan imbas anda, setakat di mana anda boleh dikenal pasti melalui ini;

(f) Dokumentasi yang boleh membantu kami mengesahkan ketepatan maklumat yang anda berikan, seperti bukti identiti;

(g) Pautan media sosial atau profil awam anda, dan maklumat peribadi yang mungkin terpapar di dalamnya, di mana anda mungkin berikan kepada kami semasa berurusan dengan sokongan pelanggan;

(h) Butiran di vitae kurikulum atau resume anda, yang mungkin anda berikan kepada kami semasa memohon jawatan kosong;

(i) Kata laluan akaun yang mungkin anda wujudkan; dan

(j) Sebarang maklumat peribadi lain yang mungkin anda berikan kepada kami semasa menggunakan Perkhidmatan Coda.

1.4. Dasar ini hanya terpakai kepada Data Peribadi yang dimiliki oleh kami atau di bawah kawalan kami.

1.5. Sila rujuk Peruntukan Tambahan di bawah untuk versi Dasar ini dalam bahasa Inggeris dan pilih bahasa tempatan, serta perkara tambahan yang mungkin terpakai untuk bidang kuasa tempat tinggal anda.

1.6. Kami mengumpul dan memproses Data Peribadi anda untuk membolehkan anda melakukan pembelian dari kami, pengendali rangkaian mudah alih anda, atau operator saluran pembayaran pihak ketiga yang relevan (“Saluran Pembayaran”), atau pedagang atau penerbit produk digital (“Penerbit”) melalui platform mudah alih, pelayan atau aplikasi pangkalan data Coda, atau laman web di www.codapayments.com dan www.codashop.com (“Platform”).

1.7. Kami berhak untuk meminda Dasar ini dari semasa ke semasa tanpa sebarang pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda. Sebarang pindaan akan tersedia dan disiarkan pada Platform kami dan akan berkuat kuasa pada tarikh kuat kuasa di bawah. Anda boleh menentukan sama ada sebarang pindaan telah berlaku dengan merujuk kepada tarikh kemas kini terakhir Dasar ini, yang dinyatakan di bawah. Kami mengesyorkan agar anda menyemak Dasar ini secara berkala untuk versi terkini. Penggunaan Perkhidmatan Coda secara berterusan oleh anda selepas pindaan merupakan pengakuan dan penerimaan anda terhadap pindaan tersebut.

Terakhir dikemas kini: 19 Januari 2022

2. Pengumpulan Data Peribadi

2.1. Kami mengumpul Data Peribadi anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan Coda atau berkomunikasi dengan kami. Dalam keadaan ini, anda boleh memberikan Data Peribadi anda kepada kami secara langsung, atau ia mungkin dikongsi dengan kami oleh ahli sekutu atau subsidiari kami, Saluran Pembayaran, atau Penerbit, menurut persetujuan yang anda berikan kepada pihak ketiga ini.

2.2. Anda juga boleh memberikan Data Peribadi kepada kami melalui kaedah lain, termasuk:

(a) sebagai respons kepada komunikasi kami;

(b) melalui media sosial atau forum dalam talian;

(c) melalui penyertaan dalam tawaran, program atau promosi yang dilaksanakan oleh kami;

(d) apabila memohon sebarang peluang pekerjaan melalui halaman “Kerjaya” di www.codapayments.com atau https://jobs.lever.co/codapayments;

(e) apabila anda mendaftar untuk menerima buletin kami; dan/atau

(f) apabila anda mengisi borang pertanyaan Perkongsian dan Pemasaran di laman web kami www.codapayments.com.

2.3. Kami juga mengumpul maklumat transaksi, seperti jumlah pembelian, tarikh pembelian, maklumat tentang kandungan digital, barangan dan/atau perkhidmatan yang anda beli (“Data Transaksi”), untuk mengutamakan kepentingan sah kami dan untuk mematuhi kewajipan kontrak kami untuk memberikan anda akses kepada Perkhidmatan Coda dan/atau Platform kami. Dalam kebanyakan kes, ini tidak dianggap sebagai Data Peribadi memandangkan identiti anda berbeza daripadanya. Walau bagaimanapun, setakat di mana identiti anda mungkin ditentukan daripada Data Transaksi, ia akan dianggap dan diproses sebagai Data Peribadi di bawah Dasar ini. Anda bersetuju untuk kami mengumpulkan Data Transaksi sedemikian daripada anda semasa anda menggunakan Perkhidmatan Coda dan/atau Platform kami.

2.4. Anda harus memberi kami maklumat yang tepat dan tidak mengelirukan. Dalam hal ini, kami berhak untuk meminta dokumentasi untuk mengesahkan maklumat yang anda berikan kepada kami.

3. Penggunaan dan Pendedahan Data Peribadi

3.1. Data anda akan diproses untuk tujuan berikut:

(a) Pemprosesan transaksi dan penghantaran kandungan;

(b) Kempen pemasaran dan promosi; dan

(c) Penggunaan dan pendedahan lain yang dibenarkan.

3.2. Pemprosesan Transaksi dan Penghantaran Kandungan

3.2.1. Sebagai pengagregat saluran pembayaran, pengedar kandungan digital dalam talian, dan penyedia perkhidmatan yang berkaitan, Coda akan menggunakan Data Peribadi anda dan berkongsinya dengan pihak ketiga, termasuk ahli sekutu atau subsidiari kami, Saluran Pembayaran, dan Penerbit, untuk tujuan menyediakan Perkhidmatan Coda kepada anda, atau di mana ia merupakan bahagian yang diperlukan dalam menjalankan perniagaan dengan anda.

3.2.2. Secara khusus, Data Peribadi anda mungkin diproses untuk perkara berikut:

(a) Memudahkan penggunaan Perkhidmatan Coda oleh anda;

(b) Memproses dan mengesahkan transaksi dan pembayaran dalam talian anda di Platform kami;

(c) Menyelesaikan sebarang pertikaian berkaitan dengan transaksi anda;

(d) Mengurangkan penipuan;

(e) Melindungi kepentingan sah kami;

(f) Menguatkuasakan hak kontrak kami; dan

(g) Menyediakan maklumat yang anda minta daripada kami.

3.2.3. Data Peribadi anda juga boleh dikongsi untuk tujuan di atas antara Coda dan:

(a) Penerbit dari mana anda membeli kandungan; dan

(b) Saluran Pembayaran yang anda telah pilih sebagai kaedah pembayaran anda.

3.3. Kempen Pemasaran dan Promosi

3.3.1. Dari semasa ke semasa, kami menjalankan kempen pemasaran dan promosi di mana kami memberi ganjaran kepada pengguna kami dengan perbelanjaan tertinggi di Platform kami di negara tertentu, untuk Penerbit tertentu, atau dalam pelbagai kategori lain. Untuk tujuan ini, kami mungkin menganalisis Data Transaksi anda dan menggunakan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda, untuk memberi anda hadiah yang disediakan untuk kempen promosi tersebut, yang biasanya merupakan kredit Penerbit atau Saluran Pembayaran percuma, atau hadiah percuma lain. Kempen promosi ini dijalankan oleh Coda, dan Data Peribadi anda tidak akan dikongsi dengan mana-mana pihak ketiga untuk tujuan tersebut. Sekiranya anda ingin memilih untuk tidak menerima cenderamata dan hadiah lain dari acara promosi kami, sila hubungi kami.

3.3.2. Jika anda memilih untuk menerima komunikasi pemasaran dan promosi, kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk memaklumkan anda tentang kempen pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan mana-mana Perkhidmatan Coda, atau yang dilakukan secara bersama, dalam perkongsian, atau berkaitan dengan Penerbit, Saluran Pembayaran, atau pihak ketiga, dan kami mungkin berkongsi nama, alamat e-mel dan/atau nombor telefon bimbit anda dengan mereka untuk tujuan ini. Jika anda ingin menarik diri daripada menerima komunikasi pemasaran dan promosi atau mendedahkan Data Peribadi anda untuk tujuan ini, sila hubungi kami. Anda juga boleh memilih untuk tidak menerima e-mel pemasaran dan promosi seperti itu dengan mengklik butang berhenti melanggan yang disediakan dalam e-mel tersebut.

3.4. Penggunaan dan Pendedahan lain yang Dibenarkan

3.4.1. Anda menerima bahawa kami juga dapat menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan berikut:

(a) Mengekal dan melindungi akaun pengguna yang mungkin anda ada dengan Coda;

(b) Memaklumkan anda tentang perkara yang berkaitan dengan akaun anda atau transaksi anda yang mungkin memerlukan perhatian anda;

(c) Memproses permintaan perkhidmatan, menyelesaikan kebimbangan dan menjawab pertanyaan atau maklum balas yang anda mungkin hantarkan kepada kami;

(d) Menguruskan atau mematuhi keselamatan dalaman atau mekanisme pengurusan risiko;

(e) Menjalankan analisis statistik atau penyelidikan pasaran dan pelanggan;

(f) Meningkatkan pengalaman anda dengan perkhidmatan bantuan pelanggan kami; dan

(g) Memaklumkan anda tentang perubahan penting pada Dasar ini atau Terma dan Syarat kami yang mungkin diperlukan.

3.4.2. Anda memahami dan menerima bahawa kami juga mungkin mendedahkan Data Peribadi anda kepada ahli sekutu atau subsidiari kami, Penerbit, Saluran Pembayaran, atau pihak lain sebagaimana yang dibenarkan atau diperlukan oleh undang-undang yang terpakai, seperti pihak berkuasa kerajaan atau pengawal selia, atau para individu lain yang diperlukan, untuk tujuan berikut:

(a) Untuk atau berkaitan dengan perundingan sebarang penggabungan, penjualan saham atau aset syarikat, pembiayaan, pemerolehan, penyahlaburan, atau pembubaran semua atau sebahagian perniagaan kami; atau

(b) kami percaya bahawa pendedahan itu wajar untuk (i) mematuhi sebarang undang-undang, peraturan, proses undang-undang, atau permintaan kerajaan yang berkenaan; (ii) membantu dalam penyiasatan atau prosiding; dan (iii) melindungi keselamatan atau integriti Perkhidmatan Coda, kami, atau mana-mana pengguna atau orang awam daripada bahaya atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.

4. Pilihan, hak dan pengecualian anda

4.1. Anda berhak mengeluarkan Data Peribadi anda atau menarik balik persetujuan untuk pemprosesannya, di mana kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan sepenuhnya pada persetujuan anda. Jika anda ingin Data Peribadi anda dikeluarkan, atau tidak mahu Data Peribadi anda digunakan atau diproses untuk tujuan di atas, sila hubungi kami. Namun begitu, sekiranya Data Peribadi anda dikeluarkan atau anda menarik balik persetujuan anda untuk tujuan yang dinyatakan di atas, bergantung kepada jenis permintaan anda, kami mungkin tidak dapat terus memberikan Perkhidmatan Coda kepada anda, atau memproses dan melengkapkan transaksi yang anda ingin lakukan di Platform kami.

4.2. Anda berhak untuk mengakses, mengemas kini, atau meminta pembetulan Data Peribadi yang anda berikan kepada kami pada bila-bila masa. Anda boleh menghubungi kami sekiranya anda ingin mengakses Data Peribadi yang kami ada dalam fail mengenai anda atau meminta kami mengemas kini atau membetulkan Data Peribadi anda. Bergantung kepada jenis permintaan anda, kami mungkin mengenakan bayaran pentadbiran yang berpatutan, yang mana kami akan memaklumkan anda secepat yang dapat dilaksanakan.

5. Pengekalan dan Pelupusan Data

Data Peribadi anda akan disimpan selagi ia diperlukan untuk memenuhi atau melengkapkan tujuan ia dikumpulkan dan sehingga ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan undang-undang atau perniagaan lain. Kemudian, kami melupuskan Data Peribadi anda dengan cara yang dapat menghalang akses atau pemprosesan lebih lanjut, termasuk tetapi tidak terhad kepada pemadaman atau pentanpanamaan yang tidak dapat dipulihkan.

6. Keselamatan

Coda melaksanakan usaha yang wajar untuk melindungi Data Peribadi anda, untuk melindungi ia daripada kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses atau pendedahan, perubahan, atau pemusnahan yang tidak sah atau tidak sengaja. Malangnya, tiada penghantaran atau penyimpanan data melalui Internet dapat dijamin benar-benar selamat. Walaupun begitu, kami telah menggunakan dan kini mengamalkan langkah-langkah keselamatan pentadbiran, organisasi, teknikal dan fizikal untuk melindungi Data Peribadi anda mengikut keupayaan wajar terbaik kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

(a) Mengehadkan akses Data Peribadi kepada kakitangan yang dibenarkan dan/atau yang diperlukan;

(b) Melaksanakan penyelesaian teknikal untuk memastikan keselamatan maklumat;

(c) Pemantauan dan semakan berterusan terhadap langkah-langkah perlindungan Data Peribadi; dan

(d) Langkah-langkah keselamatan lain, seperti yang diperlukan oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai di negara lokasi anda.

7. Pemindahan Data Antarabangsa

7.1.1. Coda beroperasi di peringkat antarabangsa. Oleh itu, anda menerima dan memahami bahawa kami mungkin menyimpan data anda di negara yang berbeza bergantung kepada peraturan penyetempatan data yang berkenaan, atau kongsikan Data Peribadi anda dengan penerima (seperti Penerbit, Saluran Pembayaran, atau sekutu/subsidiari Coda) yang terletak di negara-negara selain negara di mana Data Peribadi anda pada asalnya dikumpulkan untuk memberikan Perkhidmatan Coda kepada anda, memproses dan melengkapkan transaksi yang anda ingin lakukan di Platform kami, atau untuk tujuan lain yang dinyatakan dalam Dasar ini.

7.1.2. Dalam keadaan sedemikian, kami mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa penerima di luar negara yang akan menerima Data Peribadi yang dipindahkan akan menyediakan perlindungan standard yang setanding dengan perlindungan di bawah Peraturan Perlindungan Data Am EU serta undang-undang perlindungan data setempat yang terpakai dalam bidang kuasa anda.

8. Pengumpulan Data Statistik

8.1. Kami mengumpul, dan juga membenarkan pihak ketiga (termasuk tetapi tidak terhad kepada Perkhidmatan Web Amazon, Facebook dan Google) untuk mengumpul maklumat statistik yang berkaitan dengan penggunaan laman web oleh anda serta aktiviti dalam talian semasa anda berinteraksi dengan Platform kami, menggunakan “kuki” dan teknologi yang serupa. Maklumat statistik sedemikian adalah tanpa nama dan tidak mengenal pasti identiti anda. Ia termasuk lawatan ke halaman, masa dan tarikh akses serta jenis penyemak imbas. Maklumat ini dikumpulkan untuk analisis dan penilaian untuk membantu kami menambah baik Platform kami dan Perkhidmatan Coda.

8.2. “Kuki” ialah ciri pada penyemak imbas Internet anda yang menyimpan sejumlah kecil data pada komputer anda apabila anda melawat laman web. Ia membolehkan kami mengenal pasti peranti atau penyemak imbas tertentu supaya kami dapat memperibadikan dan mengatur kandungan mengikut pilihan anda dan menjadikan perkhidmatan dan Platform kami lebih berguna untuk anda. “Kuki” tidak memberitahu kami siapa anda melainkan anda secara khusus memberi kami maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi. Anda mungkin dapat mengurus dan memadamkan “kuki” dengan memilih pilihan tertentu pada penyemak imbas anda.

8.3. Data statistik anda mungkin dikongsi dengan rakan kongsi pihak ketiga kami: (i) di mana kami meletakkan iklan; (ii) yang membantu kami menyampaikan atau mengoptimumkan perkhidmatan kami; (iii) yang ingin memasarkan barang atau perkhidmatan mereka, yang mungkin menarik minat anda; atau (iv) yang ingin memperbaiki barang atau perkhidmatan yang akan disediakan kepada anda.

9. Digunakan oleh kanak-kanak bawah umur

9.1. Perkhidmatan Coda tidak disediakan kepada individu di bawah umur dewasa di negara anda (“bawah umur”). Jika anda masih di bawah umur, anda boleh menggunakan Perkhidmatan Coda dan/atau Platform kami hanya dengan persetujuan, kebenaran dan pengawasan ibu bapa atau penjaga anda, tertakluk kepada sekatan umur tertentu pada kandungan digital yang mungkin dikenakan oleh kerajaan dalam negara anda.

9.2. Sekiranya anda seorang ibu bapa atau penjaga yang mengawasi anak di bawah umur yang ingin menggunakan Perkhidmatan Coda, dan anda menerima Dasar ini bagi pihak mereka, anda bersetuju untuk memproses Data Peribadi mereka mengikut Dasar ini.

10. Pautan ke Laman Web Lain

Platform kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Oleh itu, apabila melawat laman web pihak ketiga ini, anda harus membaca dasar privasi masing-masing, yang akan terpakai apabila anda menggunakan laman web mereka. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, penggunaan atau amalan privasi laman web ini.

11. Hubungi Kami

11.1. Untuk menghubungi kami mengenai sebarang aspek dasar ini atau data peribadi anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, menarik balik kebenaran, menarik diri daripada menerima hadiah dan ganjaran, menarik diri daripada komunikasi promosi dan pemasaran, meminta akses kepada data peribadi anda, meminta kemas kini atau pembetulan pada data peribadi anda, atau untuk melaksanakan hak anda di bawah dasar ini atau undang-undang perlindungan data yang berkenaan, sila hubungi pegawai perlindungan data kami dan serahkan permintaan anda melalui pautan ini.

11.2. Untuk masalah lain, sila lawati Pusat Bantuan kami.

12. Peruntukan Tambahan

Selain peruntukan di atas, peruntukan tambahan berikut (“Peruntukan Tambahan”) terpakai untuk pengguna di negara-negara berikut. Anda boleh mengakses salinan Dasar, termasuk Peruntukan Tambahan yang terpakai di negara anda, dalam bahasa Inggeris dan bahasa setempat masing-masing di bawah.

Malaysia

1. Skop permohonan; pengawal Data Peribadi. Jika anda tinggal di atau berada di Malaysia, peruntukan ini (“Peruntukan Malaysia”) akan mentadbir urus pengumpulan dan pemprosesan Data Peribadi anda, sebagai tambahan kepada Dasar yang terdahulu. Anda memahami dan menerima bahawa Dasar ini akan berkuat kuasa dan mengikat antara anda dan Aplikasi Coda Sdn. Bhd. (“Coda Malaysia”), subsidiari tempatan di Malaysia. Anda juga memahami bahawa Coda Malaysia bertindak sebagai pengawal Data Peribadi anda, dan Coda Singapura ialah pemproses, melaksanakan pemprosesan bagi pihak terdahulu.

2. Pemindahan Data Peribadi antarabangsa. Kami mengambil langkah untuk memastikan bahawa sebarang Data Peribadi yang dipindahkan mengikut Dasar akan diberikan standard perlindungan yang setanding dengan perlindungan di bawah Akta 709 atau Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, serta pindaan yang berkaitan, garis panduan, peraturan penguatkuasaan, dll.

3. Undang-undang yang mentadbir urus. Dasar ini akan ditadbir urus oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia tanpa mengambil kira peruntukan percanggahan undang-undangnya. Kami akan berusaha untuk menyelesaikan secara baik sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Dasar ini (termasuk sebarang soalan mengenai kewujudan, kesahihan atau penamatannya), tetapi sekiranya usaha tersebut gagal, pertikaian tersebut akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan dengan timbang tara yang ditadbir urus oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (“AIAC”) di bawah Peraturan Timbang Tara AIAC yang sedang dikuat kuasakan, yang mana peraturan dianggap dirangkumi dengan merujuk kepada bahagian ini. Tempat timbang tara adalah Kuala Lumpur, dan Tribunal akan terdiri daripada seorang (1) penimbang tara. Semua prosiding timbang tara hendaklah dalam bahasa Inggeris. Keputusan penimbang tara adalah muktamad dan mengikat.

4. Kami akan menggunakan alamat e-mel atau nombor telefon anda untuk menghantar pulangan tunai ke akaun codashop anda jika anda telah memberikan persetujuan anda terhadap perkara yang sama sewaktu membuat pembelian di Platform kami.

Speak to our experts

Monetize your game, app, or website with Coda
Our publisher partnerships team is available to discuss Codapay, Codashop, and xShop.
Get in touch ->
Add your payment method to Codashop
Our channel partnerships team is available to speak with payment method providers.
Be a partner ->
Get help with a Codashop transaction
Our friendly support team is available to help Codashoppers with any questions.
Get support now ->